slaider2
slaider1
slajder3

Szanowni Państwo

Zarząd Mienia Skarbu Państwa przypomina, że do dnia 31 marca należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu na nr konta:

46 1030 1508 0000 0005 5004 0069

Brak wpłat skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, skierowaniem sprawy o zapłatę do sądu powszechnego, a także może spowodować inne negatywne skutki dla dłużnika.

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy złożyć do dnia 01 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa znajduje się pod nowym adresem:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

V piętro, wejście od ul. Towarowej przy stacji metra „Rondo Daszyńskiego”

Dojazd tramwajami nr: 1, 22, 24

Dojazd autobusami nr: 105, 109, 155, 171, 178, 190

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ul. Prostej

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie, ewidencjonowania nieruchomości, zapewnienia wyceny tych nieruchomości, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkowanie wieczyste - opłaty

Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania, z góry za dany rok. Właściwy organ na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Akty notarialne

W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu należy :
1.skan aktu notarialnego przesłać na adres :
(wymagany format pliku PDF; jeden akt notarialny=jeden plik).
lub
2.kserokopię aktu notarialnego złożyć w kancelarii ZMSP, ewentualnie wysłać listem poleconym

Zawiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres zamieszkania z aktu notarialnego lub wskazany adres korespondencyjny

Najnowsze zamówienia publiczne

ZM.NZP.165/18

Wykonanie robót remontowych

ZM.NZP.221-17/18

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

ZM.NZP.221-16/18 z dnia 03.10.2018

Remont lokali

Wykaz nieruchomości

Wykaz 7/P/2018 z dnia 12.10.2018

Nieruchomości

Wykaz 7/U/2018 z dnia 12.10.2018

Nieruchomości

Wykaz 6/P/2018 z dnia 25.09.2018

Nieruchomości

Mapa Warszawy z podziałem na dzielnice

Mapa warszawskich dzielnic
umożliwiająca przejście do danej dzielnicy
i uzyskanie takich informacji jak:

 

Polecane strony

Biuletyn Informacji Publicznej
MSW