slaider2
slaider1
slajder3

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie, ewidencjonowania nieruchomości, zapewnienia wyceny tych nieruchomości, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkowanie wieczyste - opłaty

Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania, z góry za dany rok. Właściwy organ na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Akty notarialne

Akty notarialne w wersji elektronicznej (jeden plik w formacie PDF) z podanym w treści wiadomości adresem do korespondencji prosimy przesyłać drogą mailową, na adres:

Najnowsze zamówienia publiczne

ZM.NZP.221-13/16 z dnia 02.12.2016

Usługi pocztowe

ZM.NZP.221-09/16 z dnia 25.11.2016

Usługi sprzątania

ZM.NZP.221-11/16 z dnia 22.11.2016

Usługi energii elektrycznej

Wykaz nieruchomości

Wykaz Nr 5/DT/2016 z dnia 30.11.2016

Nieruchomości

Wykaz 2-U/2016 z dnia 17.11.2016

Nieruchomości

Wykaz 8-P/2016 z dnia 17.11.2016

Nieruchomości

Mapa Warszawy z podziałem na dzielnice

Mapa warszawskich dzielnic
umożliwiająca przejście do danej dzielnicy
i uzyskanie takich informacji jak:

 

Polecane strony

Biuletyn Informacji Publicznej
MSW