admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 498 blog entries.

ZM.NZP.221-13/20 z dnia 27.11.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-13/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na:

Zakup paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m.st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze m.st. Warszawy, w obiektach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

 

Wykaz 5/BP/2020 z dnia 26.11.2020

Wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)

Załączniki:

Wykaz 5/P/2020 z dnia 26.11.2020

Wykaz Nr 5/P/2020  nieruchomości do oddania w najem w trybie przetargowym sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)

ZM.NZP.221-18/20 z dnia 26.11.2020

Postępowanie prowadzone w oparciu art. 138o Pzp Sprawa nr ZM.NZP.221.18/20 na wykonanie:

„świadczenie na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i zagranicą oraz ich ewentualnych zwrotów”.

ZM.NZP.117/20 z dnia 17.11.2020

Sprawa nr ZM.NZP.117/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na dostosowaniu istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie.

Wykaz Nr 20/DT/2020 z dnia 09.11.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

ZM.NZP.112/20 z dnia 10.11.2020

Sprawa nr ZM.NZP.112/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: usługi konserwacji i usuwania awarii dźwigów  o napędzie hydraulicznym i elektrycznym w budynkach przy ul. Świętokrzyskiej 14, Al. Jerozolimskich 32,  ul. Złotej 68 w Warszawie, znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa na rok 2021/2022.

ZM.NZP.221-14/20 z dnia 10.11.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-14/20

Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych
i niezabudowanych oraz wykonania usługi związanej z koszeniem trawy wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją na terenach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz w siedzibie ZMSP.

 

ZM.NZP.221-16/20 z dnia 06.11.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-16/20

Postępowanie prowadzone o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). na:

„świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 36 miesięcy”

 

ZM.NZP.221-15/20 z dnia 03.11.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-15/20

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki  zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

„na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach Skarbu Państwa, gospodarowanych  przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy.”