Zarząd Mienia Skarbu Państwa

SZANOWNI PAŃSTWO

Od dnia 13 czerwca Kancelaria Zarządu Mienia Skarbu Państwa tymczasowo dostępna jest (w godz. 8-16) na IV piętrze (winda przy wejściu głównym do budynku)

WE WSZYSTKICH SPRAWACH, KONTAKT Z ZMSP ODBYWAĆ SIĘ MOŻE DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ:

 1. Pocztą tradycyjną na adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69
 2. Za pomocą poczty elektronicznej:

Przy wykorzystaniu platformy epuap: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP, instrukcja składaniapisma przez ePUAP dostępna <TUTAJ,

Adres skrytki ePUAP: /ZMSP/SkrytkaESP

 • lub
 • ,
 1. Za pomocą faxu na nr: +48 22 551-21-01
 2. Wizyta w ZMSP jest możliwa po uprzednim jej umówieniu poprzez SYSTEM REZERWACJI WIZYT lub pod numerami telefonów: 885 523 500 lub 22 551 21 10.

PONADTO UDZIELAMY INFORMACJI POD NUMERAMI TELEFONÓW, W SPRAWACH:

 • Przekształcenie/Użytkowanie Wieczyste – , (za wyjątkiem spraw dot. rozliczeń finansowych)
 • Informacja ogólna: 885 523 485
 • Przekształcenie / Użytkowanie Wieczyste
 • BEMOWO
  22 551 21 64 lub 667 657 207 / 535 227 877
 • BIAŁOŁĘKA
  885 523 491 lub 667 657 208 / 885 523 499
 • BIELANY
  22 551 21 64 / 695 657 407
 • MOKOTÓW
  533 027 056 / 695 657 407
 • OCHOTA
  22 551 21 91 / 697 657 077
 • PRAGA-POŁUDNIE
  533 027 040 lub 885 523 491 /667 657 212
 • PRAGA-PÓŁNOC
  885 523 486 lub 885 523 491 / 535 227 877
 • REMBERTÓW
  22 551 21 64 / 885 523 499
 • ŚRÓDMIEŚCIE
  667 657 207 / 535 227 877
 • TARGÓWEK
  22 551 21 87 / 22 551 21 65
 • URSUS
  22 551 21 91l / 22 551 21 65
 • URSYNÓW
  22 551 21 64 / 885 523 499
 • WAWER
  22 551 21 87 / 22 551 21 65
 • WESOŁA
  22 551 21 87 / 697 657 077
 • WILANÓW
  222 551 21 64 / 885 523 499
 • WŁOCHY
  885 523 486 / 697 657 077
 • WOLA
  22 551 21 60, 22 551 21 87, 667 657 208 / 697 657 077 lub 667 657 212
 • ŻOLIBORZ
  885 523 491 / 667 657 212
 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności – (przekształcenie/użytkowanie wieczyste) – .
 • Osoby Fizyczne
  22 551 21 15, 22 551 21 23, 885 523 497, 885 523 496, 667 657 211
 • Przedsiębiorcy
  667 657 213, 695 902 150, 22 551 21 35
 • Informacja o zaświadczeniach dotyczących opłaty jednorazowej
  22 551 21 79, 885 523 494
 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Czynszów z Najmów i Dzierżaw:
  22 551 21 28 lub695 902 180
  22 551 21 29
  lub 695 902 160
 • Informacja ogólna dla dłużników w stosunku, do których wszczęto postępowanie windykacyjne:
  22 551 21 52
  lub 885-523-504
 • 22551 21 53 lub 885-523-506
  22 551 21 90
  lub 885-523-501
  22 551 21 39
  lub 885 523 498
  22 551 21 50
  lub 885-523-503
 • 22 551 21 50 lub 885-523-488
 • Ulgi w należnościach(odroczenia terminów, rozkładanie na raty itp.)
  22 551 21 51
  lub 885 523 488
 • Dzierżawy i najem, za wyjątkiem najmu lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne/ulgi w czynszach)
  22 551 21 45
  lub605 657 227
 • Najem lokali mieszkalnych(sprawy formalno-prawne)
  22 551 21 47
  22 551 21 46
 • Obsługa techniczna nieruchomości:
 • Bieżące administrowanie, awarie, naprawy:
  22 551 21 38 lub 605 141 305
  22 551 21 48 lub 695 409 005
  22 578 88 05 lub 505 121 339
  22 551 21 37
  lub 603553453
 • Utrzymanie porządku, zgłoszenia dotyczące zalegających odpadów, brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem:
  22 551 21 83 lub 601 657 706
  22 578 88 00
  lub 695 657 006
 • Utrzymanie i pielęgnacja zieleni:
  22 551 21 83 lub 601 657 706
  22 578 88 00
  lub 695 657 006
 • Inspektor branży budowlanej (awarie, naprawy, remonty, modernizacje):
  22 551 21 37 lub 603 553 453
 • Inspektor branży sanitarnej (awarie, napraw, remonty, modernizacje):
  22 551 21 36 lub 695 657 707
 • Sprawy wspólnot mieszkaniowych
  22 551 21 59

Telefon ogólny do ZMSP:

tel. 22 551-21-00

faks 22 551-21-01

Strony internetowe ZMSP:

www: http://zmsp.warszawa.pl

BIP: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii, w brzmieniu:

Na podstawie art.46a i art.46b pkt1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z2021r.poz.2069i2120orazz2022r.poz.64) zarządza się, co następuje:

2) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Do dnia 28lutego 2022r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury oraz uczelni. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art.3 ust.3–8 ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r.poz.879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378.

Dziennik Ustaw–2–Poz. 149 działaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z2021r.poz.2095, z późn. zm.2).”

Godziny pracy Zarządu: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków o jakich mowa w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20189 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133):
poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
a także w każdą środę roboczą od godz. 7:00 - 17:00

Osoby ze szczególnymi potrzebami podczas wizyty w ZMSP, mogą kontaktować się pod numer 22 551 21 10 lub 730 960 131 celem uzyskania asysty pracownika jednostki. Ewentualnie zgłoszenia można dokonać w Recepcji budynku Prosta 69 (wejście główne).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zarządu Mienia Skarbu Państwa pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*

*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W celu złożenia wniosku do Zarządu Mienia Skarbu Państwa poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:

Skrytka domyślna ePuap Zarządu Mienia Skarbu Państwa:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP

Uwaga:

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.

Sekretariat Zarządu Mienia Skarbu Państwa

tel. +48 22 551-21-10

e-mail:

Akty notarialne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie, prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (jeden plik w formacie PDF) z podanym w treści wiadomości adresem do korespondencji, drogą mailową na adres: