Zarząd Mienia Skarbu Państwa

SZANOWNI PAŃSTWO

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA COVID 19 INFORMUJEMY, ŻE OD 24 stycznia 2022 R.
DO ODWOŁANIA KANCELARIA ZMSP BĘDZIE PRACOWAŁA W OGRANICZONYM ZAKRESIE.
WPROWADZONA ZOSTAJE TYMCZASOWA KANCELARIA, tj. DOKUMENTY (umieszczone w kopercie) MOŻNA SKŁADAĆ DO OZNACZONEGO POJEMNIKA PODAWCZEGO, USTAWIONEGO W KORYTARZU PRZY WINDZIE. (V piętro)

WE WSZYSTKICH SPRAWACH, KONTAKT Z ZMSP ODBYWAĆ SIĘ MOŻE DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ:

 1. Pocztą tradycyjną na adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69
 2. Za pomocą poczty elektronicznej:

Przy wykorzystaniu platformy epuap: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP, instrukcja składaniapisma przez ePUAP dostępna <TUTAJ,

Adres skrytki ePUAP: /ZMSP/SkrytkaESP

 • lub
 • ,
 1. Za pomocą faxu na nr: +48 22 551-21-01
 2. Ewentualna wizyta w ZMSP jest możliwa jedynie w sprawach wyjątkowych po uprzednim umówieniu wizyty (telefoniczna rezerwacja) – pod numerami: 885 523 500 lub 22 551 21 10.

PONADTO UDZIELAMY INFORMACJI POD NUMERAMI TELEFONÓW, W SPRAWACH:

 • Przekształcenie/Użytkowanie Wieczyste – , (za wyjątkiem spraw dot. rozliczeń finansowych)
 • Informacja ogólna 22 551 21 67 lub 885 523 485
 • Przekształcenie / Użytkowanie Wieczyste
 • BEMOWO
  667 657 207 / 535 227 877
 • BIAŁOŁĘKA
  667 657 208, 533 027 056 / 22 551 21 66lub 885 523 499
 • BIELANY
  22 551 21 64 / 695 657 407
 • MOKOTÓW
  667 657 208, 533 027 056 / 695 657 407
 • OCHOTA
  22 551 21 91lub 885 523 486 / 22 551 21 69 lub 697 657 077
 • PRAGA-POŁUDNIE
  22 551 21 62lub 533 027 040 / 22 551 21 93
 • PRAGA-PÓŁNOC
  22 551 21 75 / 22 551 21 61 lub 535 227 877
 • REMBERTÓW
  22 551 21 64 / 22 551 21 66 lub 885 523 499
 • ŚRÓDMIEŚCIE
  667 657 207 / 22 551 21 61 lub 535 227 877
 • TARGÓWEK
  22 551 21 87 / 22 551 21 65 lub 667 657 212
 • URSUS
  22 551 21 91lub 885 523 486 / 22 551 21 65 lub 667 657 212
 • URSYNÓW
  22 551 21 64 / 22 551 21 66 lub 885 523 499
 • WAWER
  22 551 21 87 / 22 551 21 65 lub 667 657 212
 • WESOŁA
  22 551 21 69lub 697 657 077 / 22 551 21 69 lub 697 657 077
 • WILANÓW
  222 551 21 66lub 885 523 499 / 22 551 21 66 lub 885 523 499
 • WŁOCHY
  22 551 21 75 / 22 551 21 69 lub 697 657 07
 • WOLA
  22 551 21 60, 22 551 21 87 / 22 551 21 93
 • ŻOLIBORZ
  885 523 491 / 22 551 21 93

 

 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności – (przekształcenie/użytkowanie wieczyste) – .
 • Osoby Fizyczne
  22 551 21 23, 885 523 497, 885 523 496, 885 523 487, 667 657 211
 • Przedsiębiorcy
  667 657 213, 695 902 150
 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Czynszów z Najmów i Dzierżaw:
  22 551 21 28 lub695 902 180
  22 551 21 29
  lub 695 902 160
 • Informacja ogólna dla dłużnikóww stosunku, do których wszczęto postępowanie windykacyjne:
  22 551 21 52
  lub 885-523-504
  22 551 21 90
  lub 885-523-501
  22 551 21 39
  lub 885 523 498
  22 551 21 50
  lub 885-523-503
 • Ulgi w należnościach(odroczenia terminów, rozkładanie na raty itp.)
  22 551 21 51
  lub 885 523 488
 • Dzierżawy i najem, za wyjątkiem najmu lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne/ulgi w czynszach)
  22 551 21 45
  lub605 657 227
 • Najem lokali mieszkalnych(sprawy formalno-prawne)
  22 551 21 47
  22 551 21 46
 • Obsługa techniczna nieruchomości:
 1. Bieżące administrowanie, awarie, naprawy:
  22 551 21 37 lub 603 553 453
  22 551 21 38
  lub 605 141 305
  22 551 21 48
  lub 695 409 005
 2. Utrzymanie porządku, zgłoszenia dotyczące zalegających odpadów, brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem:
  22 551 21 83 lub 601 657 706
  22 551 21 83
  lub 695 657 006
 3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni:
  22 551 21 83 lub 695 657 006
 4. Inspektor branży budowlanej (awarie, naprawy, remonty, modernizacje):
  22 551 21 37 lub 603 553 453
 5. Inspektor branży sanitarnej (awarie, napraw, remonty, modernizacje):
  22 551 21 36 lub 695 657 707

Telefon ogólny do ZMSP:

tel. 22 551-21-00

faks 22 551-21-01

Strony internetowe ZMSP:

www: http://zmsp.warszawa.pl

BIP: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii, w brzmieniu:

 

Na podstawie art.46a i art.46b pkt1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z2021r.poz.2069i2120orazz2022r.poz.64) zarządza się, co następuje:

 

2) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1.Do dnia 28lutego 2022r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury oraz uczelni. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art.3 ust.3–8 ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r.poz.879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378.

Dziennik Ustaw–2–Poz. 149 działaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z2021r.poz.2095, z późn. zm.2).”

 

 

Godziny pracy Zarządu: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków o jakich mowa w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20189 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133):
poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
a także w każdą środę roboczą od godz. 7:00 - 17:00

Osoby ze szczególnymi potrzebami podczas wizyty w ZMSP, mogą kontaktować się pod numer 22 551 21 10 lub 730 960 131 celem uzyskania asysty pracownika jednostki. Ewentualnie zgłoszenia można dokonać w Recepcji budynku Prosta 69 (wejście główne).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zarządu Mienia Skarbu Państwa pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*

*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W celu złożenia wniosku do Zarządu Mienia Skarbu Państwa poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:

Skrytka domyślna ePuap Zarządu Mienia Skarbu Państwa:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP

Uwaga:

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.

Sekretariat Zarządu Mienia Skarbu Państwa

tel. +48 22 551-21-10

e-mail:

Akty notarialne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie, prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (jeden plik w formacie PDF) z podanym w treści wiadomości adresem do korespondencji, drogą mailową na adres: