Postępowanie prowadzonym bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla zadań wchodzących w skład zamówienia oraz potwierdzanie ich aktualności po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia w tym:

1) ZADANIE 1 : dla potrzeb ustalenia szacunkowej wartości prawa własności lokali w budynkach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.

2) ZADANIE 2 : dla potrzeb aktualizacji lub ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych (lub ich części) zlokalizowanych w Warszawie, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.