Sprawa znak ZM.NZP.175/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) na:

wykonanie 38 sztuk operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m. st. Warszawy”.