Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP. 221-01/13 na:

Przedmiot zamówienia :

Zakup w 2013 r. energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia dostawy dystrybucji energii

elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego punków poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach

Skarbu Państwa, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy”

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 17.01.2013r., do godz 10:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305