Sprawa nr ZM.NZP.221-10/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – usługa na:

Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji/ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy położonych na terenie m.st. Warszawy”