Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP. 221-17/12 na:

Przedmiot zamówienia :

Zakup w 2013 r. energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii

elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego punków poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach

Skarbu Państwa, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy”

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 19.12.2012r., do godz 10:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305