Sprawa nr ZM.NZP.221-18/18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

„Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w  Warszawie w branży sanitarnej na rok 2019/2020.”