slaider2
slaider1
slajder3

SZANOWNI PAŃSTWO

Od dnia 13 czerwca Kancelaria Zarządu Mienia Skarbu Państwa tymczasowo dostępna jest (w godz. 8-16) na IV piętrze (winda przy wejściu głównym do budynku)

WE WSZYSTKICH SPRAWACH, KONTAKT Z ZMSP ODBYWAĆ SIĘ MOŻE TAKŻE DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ:

 1. Pocztą tradycyjną na adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69
 2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Przy wykorzystaniu platformy epuap: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP,

instrukcja składania pisma przez ePUAP dostępna <TUTAJ>

Adres skrytki ePUAP: /ZMSP/SkrytkaESP

lub na adres e-mail ,

 1. Za pomocą faxu na nr: +48 22 551-21-01
 2. Zachęcamy również do umówienia wizyty w ZMSP poprzez SYSTEM REZERWACJI WIZYT lub pod numerami telefonów: 885 523 500 lub 22 551 21 10.

PONADTO UDZIELAMY INFORMACJI POD NUMERAMI TELEFONÓW, W SPRAWACH:

 • Przekształcenie/Użytkowanie Wieczyste – , (za wyjątkiem spraw dot. rozliczeń finansowych)
 • Informacja ogólna: 885 523 485
 • Przekształcenie                             / Użytkowanie Wieczyste
 • BEMOWO
  22 551 21 64 lub 667 657 207     /  535 227 877
 • BIAŁOŁĘKA
  885 523 491 lub 667 657 208   /  885 523 499
 • BIELANY
  22 551 21 64                                   / 695 657 407
 • MOKOTÓW
  533 027 056                                  / 695 657 407
 • OCHOTA 
  22 551 21 91                                   697 657 077
 • PRAGA-POŁUDNIE
  533 027 040 lub 885 523 491  /667 657 212
 • PRAGA-PÓŁNOC
  885 523 486 lub 885 523 491 / 535 227 877
 • REMBERTÓW
  22 551 21 64                                   / 885 523 499
 • ŚRÓDMIEŚCIE
  667 657 207                                   /  535 227 877
 • TARGÓWEK
  22 551 21 87                                   / 22 551 21 65
 • URSUS
  22 551 21 91                                / 22 551 21 65
 • URSYNÓW
  22 551 21 64                                 / 885 523 499
 • WAWER
  22 551 21 87                                 / 22 551 21 65
 • WESOŁA
  22 551 21 87                                   / 697 657 077
 • WILANÓW
  222 551 21 64                               /  885 523 499
 • WŁOCHY
  885 523 486                                 / 697 657 077
 • WOLA
  22 551 21 60, 22 551 21 87, 667 657 208 / 697 657 077 lub 667 657 212
 • ŻOLIBORZ
  885 523 491                                     / 667 657 212

 

 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności – (przekształcenie/użytkowanie wieczyste) – .
 • Osoby Fizyczne
  22 551 21 15, 22 551 21 23, 885 523 497, 885 523 496, 667 657 211
 • Przedsiębiorcy
  667 657 213, 695 902 150, 22 551 21 35
 • Informacja o zaświadczeniach dotyczących opłaty jednorazowej
  22 551 21 79, 885 523 494
 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Czynszów z Najmów i Dzierżaw:
  22 551 21 28 lub695 902 180
  22 551 21 29 
  lub 695 902 160
 • Informacja ogólna dla dłużników w stosunku, do których wszczęto postępowanie windykacyjne:
  22 551 21 52 
  lub 885-523-504
 • 22551 21 53 lub 885-523-506
  22 551 21 90 
  lub 885-523-501
  22 551 21 39 
  lub 885 523 498
  22 551 21 50 
  lub 885-523-503
 • 22 551 21 50 lub 885-523-488
 • Ulgi w należnościach(odroczenia terminów, rozkładanie na raty itp.)
  22 551 21 51 
  lub 885 523 488
 • Dzierżawy i najem, za wyjątkiem najmu lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne/ulgi w czynszach)
  22 551 21 45 
  lub605 657 227
 • Najem lokali mieszkalnych(sprawy formalno-prawne)
  22 551 21 47
  22 551 21 46
 • Obsługa techniczna nieruchomości:
 • Bieżące administrowanie, awarie, naprawy:
  22 551 21 38 lub 605 141 305
  22 551 21 48 lub 695 409 005
  22 578 88 05 lub 505 121 339
  22 551 21 37
  lub 603553453
 • Utrzymanie porządku, zgłoszenia dotyczące zalegających odpadów, brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem:
  22 551 21 83 lub 601 657 706
  22 578 88 00
  lub 695 657 006
 • Utrzymanie i pielęgnacja zieleni:
  22 551 21 83 lub 601 657 706
  22 578 88 00
  lub 695 657 006
 • Inspektor branży budowlanej (awarie, naprawy, remonty, modernizacje):
  22 551 21 37 lub 603 553 453
 • Inspektor branży sanitarnej (awarie, napraw, remonty, modernizacje):
  22 551 21 36 lub 695 657 707
 • Sprawy wspólnot mieszkaniowych
  22 551 21 59

 Telefon ogólny do ZMSP:

tel.  22 551-21-00

faks  22 551-21-01

Strony internetowe ZMSP:

www:   http://zmsp.warszawa.pl

BIP: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii, w brzmieniu:

Na podstawie art.46a i art.46b pkt1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z2021r.poz.2069i2120orazz2022r.poz.64) zarządza się, co następuje:

2) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Do dnia 28lutego 2022r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury oraz uczelni. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art.3 ust.3–8 ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r.poz.879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378.

Dziennik Ustaw–2–Poz. 149 działaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z2021r.poz.2095, z późn. zm.2).”

 

 

Najemcy, Dzierżawcy!!

Obniżka czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Problemy z kontaktem telefonicznym

W związku z dużą ilość zapytań telefonicznych dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność mogą Państwo napotkać problem z dodzwonieniem się do naszej jednostki. Zachęcamy do kontaktu przez pocztę elektroniczną pod adresem   .

Za utrudnienia przepraszamy.

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy kierować do Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa znajduje się pod nowym adresem:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

V piętro, wejście przy stacji metra „Rondo Daszyńskiego”

Dojazd tramwajami nr: 1, 22, 24

Dojazd autobusami nr: 105, 109, 155, 171, 178, 190

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ul. Prostej

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie, ewidencjonowania nieruchomości, zapewnienia wyceny tych nieruchomości, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkowanie wieczyste - opłaty

Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania, z góry za dany rok. Właściwy organ na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Akty notarialne

W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu należy :
1.skan aktu notarialnego przesłać na adres :
(wymagany format pliku PDF; jeden akt notarialny=jeden plik).
lub
2.kserokopię aktu notarialnego złożyć w kancelarii ZMSP, ewentualnie wysłać listem poleconym

Zawiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres zamieszkania z aktu notarialnego lub wskazany adres korespondencyjny

Najnowsze zamówienia publiczne

WNP-007/2022 z dnia 03.06.2022

Ochrona obiektu

WNP-0122022 z dnia 22.04.2022

Rozruch i konserwacja klimatyzacji

WNZ-007/2022 z dnia 15.04.2022

Remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej

Wykaz nieruchomości

Wykaz Nr 6/DT/2022 z dnia 24.06.2022

Nieruchomości

Wykaz 2/P/2022 z dnia 25.05.2022

Nieruchomości

Wykaz 3/U/2022 z dnia 25.05.2022

Nieruchomości