slaider2
slaider1
slajder3

SZANOWNI PAŃSTWO

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA COVID 19 INFORMUJEMY, ŻE OD 24 stycznia 2022 R.
DO ODWOŁANIA KANCELARIA ZMSP BĘDZIE PRACOWAŁA W OGRANICZONYM ZAKRESIE.
WPROWADZONA ZOSTAJE TYMCZASOWA KANCELARIA, tj. DOKUMENTY (umieszczone w kopercie) MOŻNA SKŁADAĆ DO OZNACZONEGO POJEMNIKA PODAWCZEGO, USTAWIONEGO W KORYTARZU PRZY WINDZIE. (V piętro)

WE WSZYSTKICH SPRAWACH, KONTAKT Z ZMSP ODBYWAĆ SIĘ MOŻE DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ:

 1. Pocztą tradycyjną na adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69
 2. Za pomocą poczty elektronicznej:

Przy wykorzystaniu platformy epuap: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP, instrukcja składaniapisma przez ePUAP dostępna <TUTAJ,

Adres skrytki ePUAP: /ZMSP/SkrytkaESP

 • lub
 • ,
 1. Za pomocą faxu na nr: +48 22 551-21-01
 2. Ewentualna wizyta w ZMSP jest możliwa jedynie w sprawach wyjątkowych po uprzednim umówieniu wizyty (telefoniczna rezerwacja) – pod numerami: 885 523 500 lub 22 551 21 10.

PONADTO UDZIELAMY INFORMACJI POD NUMERAMI TELEFONÓW, W SPRAWACH:

 • Przekształcenie/Użytkowanie Wieczyste – , (za wyjątkiem spraw dot. rozliczeń finansowych)
 • Informacja ogólna  22 551 21 67 lub 885 523 485
 • Przekształcenie                             / Użytkowanie Wieczyste
 • BEMOWO
  667 657 207     /  535 227 877
 • BIAŁOŁĘKA
  667 657 208, 533 027 056     / 22 551 21 66lub 885 523 499
 • BIELANY
  22 551 21 64                                   / 695 657 407
 • MOKOTÓW
  667 657 208, 533 027 056      / 695 657 407
 • OCHOTA
  22 551 21 91lub 885 523 486      / 22 551 21 69 lub 697 657 077
 • PRAGA-POŁUDNIE
  22 551 21 62lub 533 027 040      / 22 551 21 93
 • PRAGA-PÓŁNOC
  22 551 21 75             / 22 551 21 61 lub 535 227 877
 • REMBERTÓW
  22 551 21 64             / 22 551 21 66 lub 885 523 499
 • ŚRÓDMIEŚCIE
  667 657 207             / 22 551 21 61 lub 535 227 877
 • TARGÓWEK
  22 551 21 87             / 22 551 21 65 lub 667 657 212
 • URSUS
  22 551 21 91lub 885 523 486      / 22 551 21 65 lub 667 657 212
 • URSYNÓW
  22 551 21 64             / 22 551 21 66 lub 885 523 499
 • WAWER
  22 551 21 87             / 22 551 21 65 lub 667 657 212
 • WESOŁA
  22 551 21 69lub 697 657 077     / 22 551 21 69 lub 697 657 077
 • WILANÓW
  222 551 21 66lub 885 523 499   / 22 551 21 66 lub 885 523 499
 • WŁOCHY
  22 551 21 75             / 22 551 21 69 lub 697 657 07
 • WOLA
  22 551 21 60, 22 551 21 87   / 22 551 21 93
 • ŻOLIBORZ
  885 523 491                                     / 22 551 21 93

 

 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności – (przekształcenie/użytkowanie wieczyste) – .
 • Osoby Fizyczne
  22 551 21 23, 885 523 497, 885 523 496, 885 523 487, 667 657 211
 • Przedsiębiorcy
  667 657 213, 695 902 150
 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Czynszów z Najmów i Dzierżaw:
  22 551 21 28 lub695 902 180
  22 551 21 29 
  lub 695 902 160
 • Informacja ogólna dla dłużnikóww stosunku, do których wszczęto postępowanie windykacyjne:
  22 551 21 52 
  lub 885-523-504
  22 551 21 90 
  lub 885-523-501
  22 551 21 39 
  lub 885 523 498
  22 551 21 50 
  lub 885-523-503
 • Ulgi w należnościach(odroczenia terminów, rozkładanie na raty itp.)
  22 551 21 51 
  lub 885 523 488
 • Dzierżawy i najem, za wyjątkiem najmu lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne/ulgi w czynszach)
  22 551 21 45 
  lub605 657 227
 • Najem lokali mieszkalnych(sprawy formalno-prawne)
  22 551 21 47
  22 551 21 46
 • Obsługa techniczna nieruchomości:
 1. Bieżące administrowanie, awarie, naprawy:
  22 551 21 37 lub 603 553 453
  22 551 21 38
   lub 605 141 305
  22 551 21 48 
  lub 695 409 005
 2. Utrzymanie porządku, zgłoszenia dotyczące zalegających odpadów, brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem:
  22 551 21 83 lub 601 657 706
  22 551 21 83 
  lub 695 657 006
 3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni:
  22 551 21 83 lub 695 657 006
 4. Inspektor branży budowlanej (awarie, naprawy, remonty, modernizacje):
  22 551 21 37 lub 603 553 453
 5. Inspektor branży sanitarnej (awarie, napraw, remonty, modernizacje):
  22 551 21 36 lub 695 657 707

 Telefon ogólny do ZMSP:

tel.  22 551-21-00

faks  22 551-21-01

Strony internetowe ZMSP:

www:   http://zmsp.warszawa.pl

BIP: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii, w brzmieniu:

 

Na podstawie art.46a i art.46b pkt1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z2021r.poz.2069i2120orazz2022r.poz.64) zarządza się, co następuje:

 

2) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1.Do dnia 28lutego 2022r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury oraz uczelni. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art.3 ust.3–8 ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r.poz.879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378.

Dziennik Ustaw–2–Poz. 149 działaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z2021r.poz.2095, z późn. zm.2).”

 

 

Najemcy, Dzierżawcy!!

Obniżka czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Problemy z kontaktem telefonicznym

W związku z dużą ilość zapytań telefonicznych dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność mogą Państwo napotkać problem z dodzwonieniem się do naszej jednostki. Zachęcamy do kontaktu przez pocztę elektroniczną pod adresem   .

Za utrudnienia przepraszamy.

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy kierować do Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa znajduje się pod nowym adresem:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

V piętro, wejście przy stacji metra „Rondo Daszyńskiego”

Dojazd tramwajami nr: 1, 22, 24

Dojazd autobusami nr: 105, 109, 155, 171, 178, 190

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ul. Prostej

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie, ewidencjonowania nieruchomości, zapewnienia wyceny tych nieruchomości, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkowanie wieczyste - opłaty

Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania, z góry za dany rok. Właściwy organ na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Akty notarialne

W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu należy :
1.skan aktu notarialnego przesłać na adres :
(wymagany format pliku PDF; jeden akt notarialny=jeden plik).
lub
2.kserokopię aktu notarialnego złożyć w kancelarii ZMSP, ewentualnie wysłać listem poleconym

Zawiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres zamieszkania z aktu notarialnego lub wskazany adres korespondencyjny

Najnowsze zamówienia publiczne

WNZ-000048/2021 z dnia 07.12.2021

Zakup sprzętu IT

WNZ-000039/2021 z dnia 19.11.2021

Remont lokali

WNZ-000033/2021 z dnia 10.11.2021

Remont ogrodzenia

Wykaz nieruchomości

Wykaz 7/U/2021 z dnia 10.11.2021

Nieruchomości

Wykaz 4/P/2021 z dnia 25.10.2021

Nieruchomości

Wykaz 2/BP/2021 z dnia 08.10.2021

Nieruchomości

OGŁOSZENIA

 • Na podstawie § 5 pkt 1 Statutu Zarządu Mienia Skarbu Państwa stanowiącego załącznik do uchwały XLIII/1004/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa, Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa Poleceniami Służbowymi: Nr 6/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. oraz Nr 22/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. ustalił dni: 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

  W związku z powyższym Uprzejmie Państwa informuję, że

  w dniu 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r.
  Zarząd Mienia Skarbu Państwa


  NIE BĘDZIE DOSTĘPNY DLA INTERESANTÓW