slaider2
slaider1
slajder3

SZANOWNI PAŃSTWO

Od dnia 13 czerwca Kancelaria Zarządu Mienia Skarbu Państwa tymczasowo dostępna jest (w godz. 8-16) na IV piętrze (winda przy wejściu głównym do budynku)

WE WSZYSTKICH SPRAWACH, KONTAKT Z ZMSP ODBYWAĆ SIĘ MOŻE TAKŻE DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ:

  1. Pocztą tradycyjną na adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Przy wykorzystaniu platformy epuap: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP,

instrukcja składania pisma przez ePUAP dostępna <TUTAJ>

Adres skrytki ePUAP: /ZMSP/SkrytkaESP

lub na adres e-mail ,

  1. Za pomocą faxu na nr: +48 22 551-21-01
  2. Zachęcamy również do umówienia wizyty w ZMSP poprzez SYSTEM REZERWACJI WIZYT lub pod numerami telefonów: 885 523 500 lub 22 551 21 10.
PONADTO UDZIELAMY INFORMACJI POD NUMERAMI TELEFONÓW, W SPRAWACH:
Przekształcenie/Użytkowanie Wieczyste – , (za wyjątkiem spraw dot. rozliczeń finansowych)
Informacja ogólna:22 551 21 00 wew. 1
Przekształcenie / Użytkowanie Wieczyste
BEMOWO
22 551 21 64    lub  22 551 21 94 22 551 21 63
BIAŁOŁĘKA
22 551 21 91     lub   22 551 21 78 22 551 21 66
BIELANY
22 551 21 64 22 551 21 63
MOKOTÓW
22 551 21 91   lub  22 551 21 94 22 551 21 63
OCHOTA
22 551 21 91 22 551 21 69
PRAGA-POŁUDNIE
22 551 21 62 22 551 21 93
PRAGA-PÓŁNOC
22 551 21 75 22 551 21 61
REMBERTÓW
22 551 21 64 22 551 21 66
ŚRÓDMIEŚCIE
22 551 21 61 22 551 21 61
TARGÓWEK
22 551 21 87 22 551 21 65
URSUS
22 551 21 91 22 551 21 65
URSYNÓW
22 551 21 64 22 551 21 66
WAWER
22 551 21 87 22 551 21 65
WESOŁA
22 551 21 69 22 551 21 69
WILANÓW
22 551 21 66 22 551 21 66
WŁOCHY
22 551 21 75 22 551 21 69
WOLA
22 551 21 60    lub    22 551 21 87 22 551 21 93
ŻOLIBORZ
22 551 21 98    lub     22 551 21 91 22 551 21 93
Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności – (przekształcenie/użytkowanie wieczyste) – .
Osoby Fizyczne
22 551 21 15, 22 551 21 23, 885 523 497, 667 657 211
Przedsiębiorcy
22 551 21 35, 22 551 21 15
Informacja o zaświadczeniach dotyczących opłaty jednorazowej
22 551 21 79, 885 523 496
Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Czynszów z Najmów i Dzierżaw:
22 551 21 28  lub  695 902 180
22 551 21 29  lub  695 902 160
Informacja ogólna dla dłużników w stosunku, do których wszczęto postępowanie windykacyjne:
22 551 21 50 lub 885-523-503
22 551 21 53 lub 885-523-506
22 551 21 90 lub 885-523-501
22 551 21 39 lub 885 523 498
22 551 21 88 lub 885-523-504
22 551 21 51 lub 885-523-488
Ulgi w należnościach(odroczenia terminów, rozkładanie na raty itp.)
22 551 21 51 lub 885 523 488
Dzierżawy i najem, za wyjątkiem najmu lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne/ulgi w czynszach)
22 551 21 44  lub  22 551 21 47  lub  22 551 21 77
Najem lokali mieszkalnych(sprawy formalno-prawne)
22 551 21 47
22 551 21 46
Obsługa techniczna nieruchomości:
Bieżące administrowanie, awarie, naprawy:
22 551 21 38 lub 605 141 305
22 551 21 48 lub 695 409 005
22 578 88 05 lub 505 121 339
22 551 21 36 lub 695 657 707
Utrzymanie porządku, zgłoszenia dotyczące zalegających odpadów, brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem:
22 551 21 83 lub 601 657 706
22 578 88 00 lub 695 657 006
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni:
22 551 21 83 lub 601 657 706
22 578 88 00 lub 695 657 006
Inspektor branży budowlanej (awarie, naprawy, remonty, modernizacje):
22 551 21 37 lub 603 553 453
Inspektor branży sanitarnej (awarie, napraw, remonty, modernizacje):
22 551 21 36 lub 695 657 707
Sprawy wspólnot mieszkaniowych
22 551 21 59

 Telefon ogólny do ZMSP:

tel.  22 551-21-00

faks  22 551-21-01

Strony internetowe ZMSP:

www:   http://zmsp.warszawa.pl

BIP: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii, w brzmieniu:

Na podstawie art.46a i art.46b pkt1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z2021r.poz.2069i2120orazz2022r.poz.64) zarządza się, co następuje:

2) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Do dnia 28lutego 2022r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury oraz uczelni. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art.3 ust.3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r.poz.879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378.

Dziennik Ustaw–2–Poz. 149 działaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z2021r.poz.2095, z późn. zm.2).”

 

Najemcy, Dzierżawcy!!

Obniżka czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Problemy z kontaktem telefonicznym

W związku z dużą ilość zapytań telefonicznych dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność mogą Państwo napotkać problem z dodzwonieniem się do naszej jednostki. Zachęcamy do kontaktu przez pocztę elektroniczną pod adresem   .

Za utrudnienia przepraszamy.

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy kierować do Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa znajduje się pod nowym adresem:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

V piętro, wejście przy stacji metra „Rondo Daszyńskiego”

Dojazd tramwajami nr: 1, 22, 24

Dojazd autobusami nr: 105, 109, 155, 171, 178, 190

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ul. Prostej

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie, ewidencjonowania nieruchomości, zapewnienia wyceny tych nieruchomości, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkowanie wieczyste - opłaty

Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania, z góry za dany rok. Właściwy organ na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Akty notarialne

W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu należy :
1.skan aktu notarialnego przesłać na adres :
(wymagany format pliku PDF; jeden akt notarialny=jeden plik).
lub
2.kserokopię aktu notarialnego złożyć w kancelarii ZMSP, ewentualnie wysłać listem poleconym

Zawiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres zamieszkania z aktu notarialnego lub wskazany adres korespondencyjny

Najnowsze zamówienia publiczne

WNZ-038/2022 z dnia 04.08.2022

Operaty szacunkowe

WNZ-031/2022 z dnia 20.07.2022

Ochrona obiektu

WNP-007/2022 z dnia 03.06.2022

Rozruch i konserwacja klimatyzacji

Wykaz nieruchomości

Wykaz 1/BP/2022 z dnia 29.07.2022

Nieruchomości

Wykaz Nr 5/U/2022 z dnia 29.07.2022

Nieruchomości

Wykaz Nr 8/DT/2022 z dnia 29.07.2022

Nieruchomości