1) Złożenie przez zainteresowanego wniosku zawierającego zamiar wniesienia opłaty jednorazowej (z wyłączeniem sytuacji, gdy wniosek został złożony przed wydaniem zaświadczenia) – druk na stronie ZMSP lub w Kancelarii ZMSP.
Wniosek powinien być złożony na piśmie na adres ZMSP (ul. Prosta 69,
00-838 Warszawa) lub przez EPUAP (Wnioski składane poprzez e-mail nie będą rozpatrywane).

2) Informacja o wysokości opłaty jednorazowej – wydana przez ZMSP, jedynie po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu i złożeniu wniosku zawierającego zamiar wniesienia opłaty jednorazowej.

3) Po przesłaniu przez organ zaświadczenia o przekształceniu do właściwego sądu wieczystoksięgowego, Sąd dokonuje w dziale III księgi wieczystej (KW) wpisu roszczenia z tytułu opłaty przekształceniowej.

4) Zainteresowany dokonuje na konto ZMSP wpłaty z tytułu opłaty jednorazowej, jeżeli nie dokonano wpłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2019.
Wniesiona opłata z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. zostanie zaliczona na poczet należności z tytułu przekształcenia, a powstała nadpłata zostanie z urzędu zwrócona zainteresowanemu. Zasadnym jest wskazanie numeru konta, na które zostanie zwrócona nadpłata (najlepiej na druku przygotowanym przez ZMSP umieszczonym na stronie internetowej lub w Kancelarii ZMSP).

5) Zaświadczenie o dokonaniu spłaty zobowiązania z tytułu przekształcenia – wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy.
w przypadku lokali mieszkalnych – zaświadczenie stanowi podstawę wykreślenia roszczenia z tytułu przekształcenia z księgi wieczystej lokalowej,
w przypadku garaży – zaświadczenie stanowi podstawę wykreślenia wyłącznie roszczenia z tytułu przekształcenia związanego z udziałem w danej nieruchomości, a nie z całą nieruchomością.

6) Złożenie przez zainteresowanego do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa odpowiedniego Wydziału Ksiąg Wieczystych (Al. Solidarności 58, Warszawa) wniosku o wykreślenie roszczenia z KW.
Opłata od wniosku wnoszonego do Sądu o wykreślenie roszczenia z KW – 250 zł.

Ważne:
1. Jeżeli zaświadczenie o przekształceniu zostanie doręczone zainteresowanemu po dniu 30 listopada 2019 r., w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata w wymiarze obowiązującym w roku 2019, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty jednorazowej wydanej przez ZMSP.

2. Dokonanie opłaty z tytułem przelewu „opłata jednorazowa za przekształcenie” nie może być uznane za pisemne złożenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej, o którym mowa w art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, i tym samym wymaga potwierdzenia ww. zamiaru na piśmie lub przez EPUAP.