Sprawa nr ZM.NZP.141/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) na:

Sukcesywne wykonanie do 140 sztuk operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji/ustalenia  opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych lub ich części  położonych na terenie m. st. Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m. st. Warszawy. “