Sprawa nr ZM.NZP.01/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),na:

„interwencyjne uporządkowanie terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa i dokonaniem wywozu do 540 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację odpadów”