Sprawa nr ZM.NZP.221-09/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – robota budowlana na:

„remont budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przy ul. Jaracza 4 w Warszawie, na dz. Ew. 103, 94 i 106/1 z obrębu 5-04-08”