Sprawa nr ZM.NZP.221-12/20

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki  zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

 „świadczenie dostawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie  od 01stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r.

w nieruchomościach zabudowanych Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa”