Sprawa nr ZM.NZP.221-15/20

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki  zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

„na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach Skarbu Państwa, gospodarowanych  przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy.”