Sprawa nr ZM.NZP.221-16/20

Postępowanie prowadzone o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). na:

„świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 36 miesięcy”