Sprawa nr ZM.NZP.221-22/18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

„usługi polegającej na utrzymaniu zieleni na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych
i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.”