Sprawa nr ZM.NZP.32/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

Świadczenie usługi związanej z przygotowaniem wytycznych w sprawie udzielania ulg
w spłacie dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu gospodarowania nieruchomościami, przypadających Skarbowi Państwa, z uwzględnieniem aspektów dotyczących pomocy publicznej oraz przeszkolenie pracowników w powyższym zakresie.”