Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem
06.07.2009 r. otwiera przetarg na najem nieruchomości wg. Wykazu Nr 12/N/2009

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest :

· złożenie oferty – na druku Ankiety Przetargowej (w przypadku

wybrania więcej niż jednego usytuowania powierzchni najmu wymagane są

odrębne oferty na każdą lokalizację w oddzielnych kopertach) – w

zamkniętej kopercie,

· wpłacenie stosownego wadium

na konto Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085

· złożenie dokumentów identyfikujących firmę wraz z kopią wpłaty wadium

– w otwartej kopercie (po jednym komplecie do każdej oferty)

T e r m i n składania ofert upływa w dniu 27.07.2009 r. o godz. 15oo
3. Warunki