Informacje w zakresie stanu własności nieruchomości można uzyskać w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy, które mieści się w Warszawie (02-567) przy ul. Sandomierskiej 12
Jeżeli nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa – informacje w tym zakresie można uzyskać w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa. W pozostałych przypadkach zaineresowany kierowany jest właściwej jednostki zarządzającej – po uprzednim sprawdzeniu stanu własności i władania nieruchomości.
Zainteresowany informowany jest na bieżąco w przypadku posiadania takich informacji w dokumentacji nieruchomości lub kierowany jest do właściwego miejscu położenia nieruchomości Wydziału Architektury i Budownictwa dla dzielnicy lub do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy w Warszawie (00-683) przy ul. Marszałkowskiej 77/79.
Informacje na ten temat zawarte są w Wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Każdorazowo taki wykaz wraz z dodatkową informacją dotyczącą terminu składania oraz otwarcia ofert wraz z wzorem wniosku – oferty umieszczany jest w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie (02-015), przy pl. Starynkiewicza 7/9, III piętro lub na stronie m. st. Warszawy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zasady dotyczące procedury przy wydzierżawianiu nieruchomości Skarbu Państwa określają zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy:
• Nr 4400/2013 z dnia 29 maja 2013 r. – dzierżawa na okres do trzech lat
• Nr 3356/2006 z dnia 30 marca 2006 r. oraz zarządzenie zmieniające nr 3672/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. – dzierżawa na okres powyżej trzech lat.
Treść powyższych zarządzeń znajduje się na stronie Zarządu Mienia Skarbu Państwa
w zakładce ………….
Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4400/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29.05.2013 r. dostępny na stronie Zarządu Mienia Skarbu Państwa
w zakładce ………….
Wysokość minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu w zależności od celu dzierżawy i rodzaju działalności określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4400/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29.05.2013 r. dostępny na stronie Zarządu Mienia Skarbu Państwa w zakładce ………….