Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Informacje Ogólne

Zarząd Mienia Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Działalność Zarządu oparta jest w szczególności na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
 • Statutu Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie:

 • ewidencjonowania nieruchomości
 • zapewnienia wyceny tych nieruchomości
 • sporządzania planów wykorzystania zasobu
 • zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
 • naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności
 • zbywania oraz nabywania, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu
 • wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu
 • innych czynności przygotowawczych związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, powierzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy

Elektroniczny plik zawierający tekst odczytywalny maszynowo

Poniżej znajdują się linki do elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo. Plik został zapisany w trzech popularnych formatach:

docxPlik odczytywalny maszynowo

pdfPlik odczytywalny maszynowo

txtPlik odczytywalny maszynowo

Emilia Lenartowicz – Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Ewa Morawska – Sochacka – p.o. Zastępcy Dyrektora

Edyta Stefańska – p.o. Zastępcy Dyrektora

Ewa Cypryańska – p.o. Głównego Księgowego

STATUT
ZARZĄDU MIENIA SKARBU PAŃSTWA

Tekst ujednolicony

uchwały nr XLIII/1004/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 309, poz. 9575), uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr XXXIX/1241/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Uchwała Nr XLIII/1004/2004
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 2 grudnia 2004 roku
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) –
– Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2005 r. jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwany dalej Zarządem.
2. Zarządowi nadaje się statut w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

1. Składniki majątkowe m.st. Warszawy przydzielone gospodarstwu pomocniczemu pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa działającemu przy Urzędzie m.st. Warszawy, przekazuje się do korzystania Zarządowi:
– w odniesieniu do środków trwałych – na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej zgodnie ze spisem z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.,
– w odniesieniu do pozostałego mienia – według ewidencji księgowej, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2004 r.
2. Pracownicy zatrudnieni w gospodarstwie pomocniczym, o którym mowa w ust. 1, według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004 r. stają się na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy pracownikami Zarządu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3a

1. Administratorem dla danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej uchwały jest Dyrektor Zarządu, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
2. Na podstawie niniejszej uchwały będą przetwarzane dane osobowe osób korzystających z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności najemców, użytkowników wieczystych, osób bezumownie korzystających z lokalu i dzierżawców.
3. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą udostępniane podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, będącym stroną zawartych z Zarządem umów lub porozumień o powierzeniu danych osobowych.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik
do uchwały Nr XLIII/1004/2004
Rady m.st. Warszawy
z dnia 2 grudnia 2004 r.

STATUT
ZARZĄDU MIENIA SKARBU PAŃSTWA

§ 1

Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwany dalej Zarządem, działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), zwanej dalej ustawą,
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
3) niniejszego statutu.

§ 2

1. Zarząd jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Zarządu jest Warszawa.
3. Obszarem działania Zarządu jest Warszawa.

§ 3

1. Zarząd wykonuje czynności związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, w szczególności:
1) w zakresie:
a) prowadzenia spraw związanych z administrowaniem mieszkaniowym zasobem Skarbu Państwa,
b) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania mienia, w tym przeprowadzania przeglądów okresowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późń.zm.) i okresowych przeglądów związanych z ochroną przeciwpożarową, przeciwdziałania zagrożeniom powstałym na skutek szkodliwych wpływów atmosferycznych (opadów śniegu, opadów deszczu, wichur, wyładowań atmosferycznych itp.);
2) w zakresie wskazanym pisemnie przez biuro wykonujące nadzór nad Zarządem:

a) utrzymania porządku i czystości, w tym m.in.: oczyszczanie terenów niezagospodarowanych, likwidowanie dzikich wysypisk na terenach niezagospodarowanych i utrzymanie zieleni w należytym stanie,
b) protokolarnego przejmowania nieruchomości,
c) podejmowania czynności o charakterze interwencyjnym, związanych z koniecznością zabezpieczenia i ochrony nieruchomości w sytuacji zagrożenia bezprawnym naruszeniem posiadania,
d) wykonywania decyzji organów nadzoru budowlanego,
e) składania deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, w myśl przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.),
f) ponoszenia opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa ustanowionego na gruntach m.st. Warszawy.
2. W granicach administracyjnych m.st. Warszawy Zarząd wykonuje czynności związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości jak również zasobem lokalowym Skarbu Państwa reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z zastrzeżeniem zadań przekazanych innym jednostkom m.st. Warszawy. Powierzenie wykonywania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim następuje zarządzeniem w zarząd i administrowanie, w szczególności w zakresie:
a) ewidencjonowania nieruchomości,
b) zapewnienia wyceny,
c) sporządzania planów wykorzystania zasobu,
d) zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
e) naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności,
f) wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
g) wnoszenia opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, których użytkownikiem wieczystym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy,
h) ponoszenia wszelkich podatków i opłat lokalnych, których podatnikiem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy,
i) innych czynności związanych z gospodarowaniem zasobem.
3. W stosunku do nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi m.st. Warszawy i wskazanych pisemnie przez biuro wykonujące nadzór nad Zarządem, Zarząd wykonuje czynności związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości w tym zasobem lokalowym Skarbu Państwa reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności w zakresie:
a) ewidencjonowania nieruchomości,
b) zapewnienia wyceny,
c) sporządzania planów wykorzystania zasobu,
d) zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
e) naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności,
f) wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
g) wnoszenia opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, których użytkownikiem wieczystym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy,
h) ponoszenia wszelkich podatków i opłat lokalnych, których podatnikiem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy,
i) innych czynności związanych z gospodarowaniem zasobem.
4. Zarząd wykonuje czynności na terenie całego kraju związane z przejmowaniem, gospodarowaniem i zbywaniem ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, dla którego właściwym do reprezentowania jest Prezydenta m.st. Warszawy, wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w stosunku do ruchomości wskazanych pisemnie przez biuro wykonujące nadzór nad Zarządem, w szczególności w zakresie:
a) ewidencjonowania ruchomości,
b) zapewnienia wyceny,
c) zabezpieczenia ruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
d) innych czynności związanych z gospodarowaniem ruchomościami.
5. Zarząd wykonuje czynności związane z naliczaniem, pobieraniem, aktualizacją, rozliczeniem, udzieleniem bonifikat i windykacją opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego oraz ustalaniem innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat rocznych z tytułu prawa użytkowania wieczystego.
6. Zarząd wykonuje czynności przygotowawcze związane z wydawaniem zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, udziela informacji o opłatach związanych z przekształceniem oraz wykonuje czynności związane z rozliczaniem, pobieraniem, udzielaniem bonifikat i windykacją opłat, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn.zm.).
7. Zarząd wykonuje czynności związane z umarzaniem w całości lub w części, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami mających charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezydenta m.st. Warszawy.
8. Zarząd wykonuje obsługę księgową biura wykonującego nadzór nad Zarządem w zakresie wykonywania przez to biuro zadań z zakresu administracji rządowej w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
9. Zarząd wykonuje inne zadania powierzone przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 4

1. Zarządem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
2. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.
3. Czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje Dyrektor.

§ 5

Do zakresu działania Dyrektora Zarządu należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością,
2) reprezentowanie Zarządu wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
3) składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym Zarządu, w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 6

Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora.

§ 7

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Zarząd prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8

1. Zarząd użytkuje i zarządza mieniem m.st. Warszawy niezbędnym do wykonywania jego zadań.
2. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swych kompetencji.

§ 9

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

RACHUNKI BANKOWE

Prowadzone przez:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa: bieżący – dochody z lokali użytkowych i dzierżaw
65 1030 1508 0000 0005 5004 0018

Zarząd Mienia Skarbu Państwa: rachunek depozytowy
02 1030 1508 0000 0005 5004 0085

Zarząd Mienia Skarbu Państwa: dochody –wieczyste użytkowanie
46 1030 1508 0000 0005 5004 0069

Zarząd Mienia Skarbu Państwa: dochody z lokali mieszkalnych
96 1030 1508 0000 0005 5004 0042

Szanowni Państwo, ogłoszenia rekrutacyjne do ZMSP znajdują się na stronach BIP – ZMSP. Celem przejścia do ogłoszeń prosimy o kliknięcie linku poniżej:
REKRUTACJA ZMSP – LINK

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa jest: Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zarządu Mienia Skarbu Państwa, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa za pomocą adresu
 1. Administrator danych osobowych – Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Mienia Skarbu Państwa;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Zarządu Mienia Skarbu Państwa;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zarządem Mienia Skarbu Państwa przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i jest on prawnie uzasadniony

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zarządzie mienia Skarbu Państwa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Archiwum naruszenia danych osobowych

Naruszenie danych osobowych w dniach 18-27 marca 2019 r.