• Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 2. Złóż wniosek w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. (dane teleadresowe dostępne
 3. W ciągu 14 dni lub w uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 miesięcy otrzymasz odpowiedź.

→ KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – w przypadku, gdy niezwłoczne uzyskanie informacji publicznej nie jest możliwe.

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).

Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 • Sekretariat
 • Kancelaria

Podane na wstępie w formie elektronicznej lub tradycyjnej przesyłce pocztowej.

Koordynatorem rozpatrywania skarg i wniosków w zarządzie Mienia Skarbu Państwa jest Jarosław Kowalkowski tel. 22 5512173, fax: 22 551-21-01, e-mail:

 1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji lub decyzji administracyjnej ustalającej opłatę odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

 

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1330).