• Rozpatrywanie skarg obywateli

 1. Sporządź skargę, pamiętając o opatrzeniu jej swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem.
 2. Dołącz kserokopie dokumentów, które mogę pomóc w rozpatrzeniu skargi.
 3. Złóż skargę
 4. Otrzymasz zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.

→ KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Skarga opatrzona imieniem, nazwiskiem oraz adresem skarżącego.

Skargi, w rozumieniu Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) nie podlegają opłacie skarbowej

 1. Skargi pisemne można złożyć:
 • w punkcie kancelaryjnym w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa.
 • drogą listową kierując skargę na adres Zarząd Mienia Skarbu Państwa 00-838 Warszawa ul. Prosta 69,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • wnieść ustnie do protokołu w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa, w każdy dzień roboczy w godzinach urzędowania (08:00-16:00), a także w każdą środę będącą dniem roboczym w godz. 7:00-08:00 oraz 16:00-17:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu po numerem tel. 225512110 lub 730960131
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l
 • za pośrednictwem faksu – +48 22 5512101.

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa lub wyznaczony zastępca dyrektora przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek będący dniem roboczym, w godzinach 13:00-16:00, po uprzednim zgłoszeniu pod nr 225512110.

 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi doręczane jest przesyłką pocztowąza pokwitowaniem na wskazany adres zamieszkania.
 2. Na pisemne żądanie Skarżącego zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi jestdoręczane elektronicznie z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznegoweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pośrednictwemElektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) po uprzednim wskazaniuadresu skrytki na ePUAP.

Koordynatorem rozpatrywania skarg i wniosków w zarządzie Mienia Skarbu Państwa jest Jarosław Kowalkowski tel. 22 5512110, fax: 22 5512101, e-mail:

 1. Skargi są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. Skargi posłów, senatorów i radnych, które wnieśli w swoim imieniu lub przekazali do załatwienia w imieniu innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni.
 1. Skargi są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.

 1. W przypadku niewskazania przez Skarżącego  imienia, nazwiska i adresu, skarga zostaje pozostawiona bez rozpoznania (zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 2. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego (zgodnie z treścią art. 239 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII – tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257).
 3. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 • Rozpatrywanie wniosków obywateli

 1. Sporządź wniosek, pamiętając o opatrzeniu go swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem.
 2. Dołącz kserokopie dokumentów, które mogę pomóc w rozpatrzeniu wniosku.
 3. Złóż wniosek.
 4. Otrzymasz zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku.

→KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wniosek opatrzony imieniem, nazwiskiem oraz adresem wnioskodawcy.

Wnioski, w rozumieniu Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) nie podlegają opłacie skarbowej.

Wnioski pisemne można złożyć:

 1. w punkcie kancelaryjnym w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa.
 2. Za Pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 3. drogą listową kierując skargę na adres: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 00-838 Warszawa ul. Prosta 69
 4. wnieść ustnie do protokołu w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa, w każdy dzień roboczy w godzinach urzędowania, a także w każdą środę będącą dniem roboczym w godz. 7:00-17:00 (tel. 22 5512110)
 5. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l
 6. za pośrednictwem faksu – +48 22 5512101.

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa lub wyznaczony zastępca dyrektora przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek będący dniem roboczym, w godzinach 13:00-16:00, po uprzednim zgłoszeniu pod nr 22 5512110.

 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku jest doręczane przesyłką pocztową za pokwitowaniem na wskazany adres zamieszkania.
 2. Na pisemne żądanie Wnioskodawcy zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku jest doręczane elektronicznie z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) po uprzednim wskazaniu adresu skrytkina ePUAP

Koordynatorem rozpatrywania skarg i wniosków w zarządzie Mienia Skarbu Państwa jest Jarosław Kowalkowski tel. 22 5512110, fax: 22 5512101, e-mail:

 1. Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. Wnioski posłów, senatorów i radnych, które wnieśli w swoim imieniu lub przekazali do załatwienia w imieniu innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni.
 1. Wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
 1. W przypadku niewskazania przez Wnioskodawcę  imienia, nazwiska i adresu, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz. U. Nr 5, poz. 46). .
 2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia wniosku  albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach wniosku jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.

Wniosek można wnieść ustnie do protokołu w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział  VIII  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).