Koordynator do spraw dostępności w ZMSP

 

Decyzją Dyrektora jednostki w dniu 28 września 2020 r. na koordynatora ds. dostępności wyznaczeni zostali
Iwona Sobiecka i Michał Antonowicz.
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności stanowi realizację obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Do zadań koordynatorów należy:

   • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa,
   • monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
   • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

Dane kontaktowe:
Iwona Sobiecka – główny specjalista Wydział Techniczno-Eksploatacyjny, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
tel. 22 551 21 38, e-mail:

Michał Antonowicz – główny specjalista Wydział Administracyjno-Gospodarczy, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
tel. 22 551 21 99, e-mail:

Raport o stanie zapewnienia dostępności

 

Raport na dzień 01.01.2021

Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Wniosek należy wypełnić i przesłać do Zarządu Mienia Skarbu Państwa drogą elektroniczną na adres lub pocztą tradycyjną na adres ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa
Zarząd Mienia Skarbu Państwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://zmsp.warszawa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Strona http://zmsp.warszawa.pl została poddana samoocenie dostępności dla osób niepełnosprawnych przy użyciu narzędzia Tingtum Page Checker (znajdującego się pod adresem http://checkers.eiii.eu/ ). Z testu wynikło, że strona zmsp.warszawa.pl jest w 96.99  na 100 pkt, dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa http://zmsp.warszawa.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi z powodu niezgodności poniżej:

 • nie wszystkie załączniki posiadają tekst alternatywny
 • nie wszystkie nagłówki są opisane
 • nie wszystkie odnośniki na stronie posiadają tekst alternatywny

Informacje dodatkowe:

 • Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową jest Michał Antonowicz, tel. 22 551 21 99, e-mail:
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z w/w osobą.  Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
  Każdy ma prawo do wystąpienie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek stanowiący własność podmiotu prywatnego.

Siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-29

Ten opis dostępności zawiera syntetyczne wskazani dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane odwiedzającym siedzibę ZMSP.

SPIS TREŚCI:

1. Opis sposobu dojazdu: pieszo, komunikacją miejską, pociągiem, samochodem, taksówką.
2. Wejście do budynku, komunikacja wewnętrzna i obszar kontroli.
3. Dostosowanie (pochylenie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym.
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
6. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym).
7. Pomieszczenia sanitarne.
8. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynku.
9. Ewakuacja z budynku.

1. Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Prostej 69 w Warszawie, w dzielnicy Wola w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie http://www.wtp.waw.pl/

Pieszo

1. Pochylnie przy zjeździe z ciągów pieszych (ulica) – brak
2. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – miejsce dla niepełnosprawnych znajduje się na końcu parkingu usytuowanego przy budynku, przy wejściu do sklepu ŻABKA
3. Pętla indukcyjna, elektroniczny tłumacz języka migowego – brak
4. System informacji wizualnej – brak (brak zgody właściciela budynku na umieszczenie informacji poza piętrem, na którym mieści się siedziba ZMSP
5. Pomieszczenia obsługi klientów dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami

Komunikacja miejska:

Komunikacja miejska z przystankami i dojścia przystosowane i dostępne:
tramwaj – 50m – Przystanek Rondo Daszyńskiego – linie:1,11,22,24; Autobus – 50m – przystanek Rondo Daszyńskiego linie: 105, 109, 178, 255; metro M 2 – 20m.

Pociągiem:

Najbliższa stacja PKP Warszawa Centralna znajduje się w odległości 2,2 km; kolejna Warszawa Zachodnia 2,7 km. Dworce dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Samochodem:

Utrudnione znalezienie miejsca do parkowania, miejsce dla niepełnosprawnych znajduje się na końcu parkingu usytuowanego przy budynku, przy wejściu do sklepu ŻABKA, brak parkingu podziemnego.

Taksówką:

Brak w pobliżu postoju taksówek. Możliwość wezwania taksówki mobilnie.

2. Wejście do budynku, komunikacja wewnętrzna i obszar kontroli:

1. Strefa wejścia – drzwi rozsuwane z fotokomórką, bez schodków, progów i kratek utrudniających wjazd wózkiem do budynku.
2. Dźwig osobowy – wyposażony w poręcze oraz lustro, szerokość dostosowana do wózków inwalidzkich, panel sterowania z wypukłymi cyframi, podświetlany.
3. Pomieszczenie sanitarne – toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w uchwyty i poręcze znajduje się na kondygnacji “0” przy recepcji budynku.
4. Ciągi piesze – szerokość dostosowana dla wózków, posadzka podłogi matowa, antypoślizgowa.
5. Oświetlenie w przeważającej części budynku sztuczne (jarzeniowe)
6. Wejście pod nadzorem służby ochrony zatrudnionej przez Właściciela obiektu. Obiekt monitorowany, osoby nie są legitymowane.

3. Dostosowanie (pochylenie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

1. Strefa wejścia – drzwi rozsuwane z fotokomórką, bez schodków, progów, i kratek utrudniających wjazd wózkiem do budynku.
2. Dźwig osobowy – wyposażony w poręcze oraz lustro, szerokość dostosowana do wózków inwalidzkich, panel sterowania z wypukłymi cyframi, podświetlany.
3. Ciągi piesze – szerokość dostosowana dla wózków, posadzka podłogi matowa, antypoślizgowa.
4. Oświetlenie w przeważającej części budynku sztuczne (jarzeniowe).
5. Pętla indukcyjna dostępna na terenie budynku, w pomieszczeniu kancelarii ZMSP, brak systemu informacji głosowych,
6. Plan tyflograficzny na poziomie 0 przy wejściu głównym i V piętro przy windzie.

4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym.

Istnieje możliwość obsługi osoby z towarzyszącym psem asystującym.

5. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Możliwość korzystania z tłumacza migowego poprzez stronę internetową zmsp.warszawa.pl.

6. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym).

Brak.

7. Pomieszczenia sanitarne.

Pomieszczenia sanitarne – toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażana w uchwyty i poręcze znajduje się na kondygnacji “0” przy recepcji budynku.

8. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynku.

Brak sali konferencyjnej dostępnej dla klientów. W sali konferencyjne brak pętli indukcyjnej.

9. Ewakuacja z budynku.

Jednostka wyposażona w matę transportową (do 200kg) na potrzeby ewakuacji osób tego wymagających.
Budynek wyposażony w system wykrywania dymu oraz alarmowy system powiadamiania o konieczności ewakuacji. Ewakuacja możliwa tylko przy wykorzystaniu klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych poziomych. Brak windy do celów ewakuacyjnych.