Wydział ds. Technicznych wykonuje roboty budowlane, prowadzi konserwację w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, ogólnobudowlanych w budynkach, lokalach i nieruchomościach niezabudowanych Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

Zgłoszenia są przyjmowane pod n/w telefonami:

22 551-21-37

22 551-21-38

22 551-21-48

22 551-21-49

od poniedziałku – piątku w godzinach 8 – 16

Zakres wykonywanych prac

Zakres prac – stolarskich

1. Naprawa, regulacja, dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej nieruchomości.
2. Wymiana lub uzupełnienie poszczególnych elementów stolarki drzwiowej i okiennej w części wspólnej nieruchomości.
3. Naprawa, uzupełnienie lub wymiana progów drzwiowych w części wspólnej nieruchomości.
4. Uzupełnienie lub wymiana listew w stolarce okiennej, drzwiowej i listew podłogowych w części wspólnej nieruchomości.
5. Mocowanie poluzowanych parapetów, okapników wraz z ich uzupełnieniem lub wymianą.
6. Naprawa, uzupełnienie lub wymiana okuć okiennych i drzwiowych.
7. Naprawa, uzupełnienie drewnianych elementów stolarki budowlanej w budynku i na terenie przyległym do budynku (schody, szafki, barierki, gabloty, podłogi, ekrany, kratki, wycieraczki).
8. Naprawa, uzupełnienie odeskowania piaskownic, ławek, altanek śmietnikowych, wywietrzników i wyłazów schronowych na terenie przyległych budynków.
9. Naprawa lub wymiana ekranów w lokalach mieszkalnych (na polecenie Kierownika).
10.Impregnacja pokostem, malowanie farbą ochronną naprawianych, uzupełnianych lub wymienianych elementów drewnianych na terenie przyległym do nieruchomości.
11. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii.

1. Naprawa okuć wraz z ich ewentualną wymianą lub uzupełnieniem w ślusarce okiennej i drzwiowej w części wspólnej nieruchomości.
2. Naprawa, ewentualna wymiana lub uzupełnienie pokryw studzienek.
3. Naprawa, ewentualna wymiana lub montaż samozamykaczy z uzupełnieniem oleju i smarowaniem.
4. Naprawa, regulacja ślusarki okiennej i drzwiowej wraz z ewentualną wymianą zużytych poszczególnych elementów oraz wykonanie smarowania okuć w części wspólnej nieruchomości.
5. Naprawa szuflad zsypowych, drabin, włazów na dachy, ogrodzeń, balustrad, krat itp. wraz z ewentualną wymianą poszczególnych elementów w budynku i terenie przyległym do budynku.
6. Przepychanie zsypów w razie ewentualnej potrzeby.
7. Naprawa, uzupełnienie poszczególnych elementów, wycieraczek i skrobaczek do obuwia przed klatkami i w klatkach schodowych.
8. Montaż lub wymiana tablic hipotecznych, nr klatek schodowych, informacyjnych budynku, na budynku i terenie przyległym do budynku.
9. Naprawa drzwiczek, wnęk i szafek nie elektrycznych z ich wymianą lub montażem nowych w budynku, na budynku i terenie przyległym do budynku.
10.Usunięcie niebezpiecznych elementów metalowych w budynku, na budynku i terenie przyległym do budynku.
11.Naprawa, uzupełnienie lub ewentualna wymiana poszczególnych elementów ławek, altanek śmietnikowych, trzepaków, huśtawek, wywietrzników i wyłazów schronów, znaków informacyjnych, krat okiennych w budynku i na terenie przyległym do budynku.
12.Malowanie farbą ochronną w kolorze podobnym naprawianych, uzupełnianych lub wymienianych elementów metalowych.
13. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii.
1. Uzupełnianie lub wymiana oszklenia stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej
nieruchomości .
2. Uzupełnienie lub wymiana oszklenia stolarki i ślusarki budowlanej tj. szafki licznikowe,
wnękowe, tablice informacyjne, drzwi kabinowe i itp.
3. Uzupełnienie lub wymiana okitowania i uszczelnienia szyb w części wspólnej nieruchomości.
4. Podmalowanie po robotach szklarskich.
5. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii.
1. Zbicie i uzupełnienie tynków (odparzonych) na sufitach i ścianach, mając na względzie bezpieczeństwo lokatorów.
2. Zbicie odparzonych tynków na elewacji i balkonach mając na względzie bezpieczeństwo ludzi.
3. Uzupełnienie lub zbicie z wyrównaniem szlichty posadzek w budynku i terenie przyległym do budynku, oraz balkonach z wykonaniem odpowiednich spadków i uszczelnieniem styków z murem.
4. Montaż gotowych elementów takich jak: szafki, osłony, zawiasy, haki, gabloty ogłoszeniowe, tablice informacyjne, ościeżnice okienne i drzwiowe lub ich ewentualna wymiana, w budynku i na terenie przyległym do budynku.
5. Naprawa z uzupełnieniem tynku i ewentualnym malowaniem piaskownic, murków, schodów, altanek śmietnikowych, wywietrzników i wyłazów schronów itp.
6. Wykonanie umocowania ławek, trzepaków, wycieraczek, barierek, skrzynek, szuflad zsypów, okienek piwnicznych, otworów drzwiowych i okiennych itp.
7. Malowanie altanek śmietnikowych, murków, wywietrzników i wyłazów schronów, piaskownic na terenie przyległym do budynku.
8. Wykonanie podmalowania po robotach ogólnobudowlanych.
9. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii.
1. Drobna naprawa powierzchni dachu krytego papą z wykonaniem smarówki na naprawianej powierzchni.
2. Wstawienie łat w pokrycie papowe, których suma nie przekracza 1% powierzchni dachu.
3. Czyszczenie rynien wraz z nadaniem spadku i drobną naprawą.
4. Czyszczenie rur spustowych do czyszczaka deszczówki wraz z uzupełnieniem dekli.
5. Wymiana rynien do około.
6. Wymiana rur spustowych.
7. Drobna naprawa obróbek blacharskich, nadanie spadków, prostowanie.
8. Wymiana obróbek blacharskich.
9. Naprawa obróbek blacharskich balkonów i tarasów wraz z robotami towarzyszącymi ( na polecenie Kierownika ).
10.Naprawa podokienników ( na polecenie Kierownika ).
11.Naprawa dachów krytych blachą, uszczelnienie pokrycia.
12.Naprawa lub wymiana wyłazów na dach – uszczelnienie, umocowanie.
13.Wykonanie czyszczenie powierzchni dachu z obfitych opadów śniegu oraz skucie lodu z obróbek blacharskich.
14. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii.
1.Sprawdzanie WLZ od złącza kablowego poprzez wyłącznik główny, tablicę główną do tablic piętrowych i zabezpieczenia przed licznikowego w lokalach.
2.Usuwanie wszelkich usterek ( rozety, gniazda bezpiecznikowe, połączenia śrubowe, kasowanie luzów na stykach instalacji.
3.Sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach bezpiecznikowych głównych ( wymiana gniazd, zacisków kontrolnych i wkładek topikowych, czyszczenie styków i dokręcanie przewodów).
4.Sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach administracyjnych ( wymiana automatów schodowych, transformatorów dzwonkowych , osprzętu i bezpieczników, czyszczenie styków i dokręcanie przewodów).
5.Sprawdzanie , naprawa lub wymiana uszkodzonych wyłączników głównych budynków.
6.Sprawdzanie i usuwanie przerw i zwarć w instalacji ( WLZ-ów głównych, instalacjach administracyjnych i dzwonkowych.
7.Wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu ( wyłączniki, przełączniki, przyciski, puszki) instalacji na klatkach, w piwnicach i na strychu.
8.Sprawdzanie instalacji odgromowej i usuwanie usterek, uzupełnianie złącz, usuwanie przerw, mocowanie przewodów, konserwowanie złącz kontrolnych.
9.Wymiana odcinków przewodów w instalacjach elektrycznych w celu zapewnienia zasilania w energię elektryczną odbiorników administracyjnych i lokatorów.
10.Uzupełnienie lub wymiana żarówek w oprawach zewnętrznych, lampach na wysięgnikach, oprawach na klatkach schodowych, piwnicach, strychach i pomieszczeniach biurowych.
11.Likwidacja wszelkich prowizorek oraz odcinków instalacji wykonywanych niezgodnie z przepisami PBUE.
12.Zabezpieczenie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach naprawianych lub wymienianych ( protokół pomiarów ).
13.Zabezpieczenie i naprawa drzwiczek od tablic elektrycznych przed otwarciem przez osoby niepowołane.
14.Wykonywanie pomiarów ochronny przeciwporażeniowej oraz stanu rezystancji przewodów instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa po wykonywanych robotach naprawczych i częściowych wymianach (zgodnie z obowiązującymi przepisami )
15.Montaż lub wymiana uszkodzonych wyłączników zmierzchowych na budynkach.
16. Dokonywanie napraw instalacji elektrycznej w lokalach SP.
17. Pogotowie elektryczne – poza godzinami pracy Urzędu tj po godz. 16°°oraz w dni wolne
od pracy i święta.
1. Niezwłoczne wykonywanie napraw i sprawdzanie szczelności w lokalu wynikające z bieżących zgłoszeń.
2. Kontrola, dociskanie, uszczelnianie lub wymiana kurków gazowych w pomieszczeniach ogólnych i lokalach ( bez urządzeń gazowych w lokalach ).
3. Wydawanie opinii o stanie urządzeń gazowych takich jak: kuchnie, piece, taborety itp. w pomieszczeniach ogólnych i pustostanach
4. Zabezpieczanie niesprawnych urządzeń poprzez wyłączenie lub zakorkowanie podejścia w lokalach i pomieszczeniach ogólnych z zawiadomieniem właściciela urządzenia o konieczności jego wymiany ( pisemnie ).
5. Sprawdzanie i usuwanie nieszczelności armatury w pomieszczeniach ogólnych.
6. Sprawdzanie i usuwanie nieszczelności złącz rurociągów, reduktorów w pomieszczeniach ogólnych i lokalach.
7. Wymiana skorodowanych odcinków przewodów gazowych w lokalu do 10 mb z robotami towarzyszącymi (zamurowanie i podmalowanie), z wyłączeniem wymiany pionu lub poziomu.
8. Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej w lokalu.
9. Sprawdzenie prawidłowości wykonania i połączeń krućców upustowych reduktorów z atmosferą i odwadniaczy.
10.Malowanie uszkodzonej powłoki instalacji gazowej (wraz z jej oczyszczeniem) w przepisowych kolorach, oraz zabezpieczenie instalacji w miejscach kolidujących z instalacją wod.- kan. – poziomy instalacji w piwnicach ogólnodostępnych.
11.Odłączenie i podłączenie urządzeń gazowych w przypadkach koniecznych (przy prowadzeniu innych robót sanitarnych – budowlanych).
12.Oznakowanie miejsc kurków głównych z wywieszeniem informacji w gablocie o ich ilości i usytuowaniu, jak również kurków pomiędzy klatkami schodowymi.
13. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii.
Zakres obejmuje pomieszczenia od wodomiaru do podejścia czerpalnego w lokalu, gdy wodomiar znajduje się w budynku, instalacja ciepłej wody od węzła cieplnego.

1. Uszczelnienie armatury z wymianą uszczelek , wymianą jej elementów takich jak: głowice,
dławice, pokrętła, korpusy itp.
2. Wymiana uszczelnień na złączach ( przy mufkach, długich gwintach, łącznikach, śrubunkach, zaworach itp. ).
3. Wymiana zaworów ( nie nadających się do naprawy ) przelotowych odcinających w poziomach, pionach i lokalach.
4. Wymiana skorodowanych lub pękniętych łączników instalacji.
5. Wymiana skorodowanych lub zarośniętych odcinków instalacji:
– piony – odcinek o długości max do 10 mb
– poziomy – odcinek o długości max do 10 mb
6. Doraźne zabezpieczanie powstałych awarii.
7. Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia np. haki, wieszaki, wsporniki itp.
8. Uzupełnienie lub naprawa izolacji zimo ochronnych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego na rurociągu do max 10 mb, rozdzielaczu lub zbiorniku do 1,00 m²
9. Wykucie i zamurowanie przebić i rozkuć w ścianach, stropach w celu wykonania napraw
10.Okresowe sprawdzanie prawidłowości działania i wskazań urządzeń pomiarowych, oraz urządzeń z nimi współpracujących np. manometry, termometry.
11.Wymiana lub uzupełnienie urządzeń typu: termometry, manometry itp.
12.Demontaż i montaż elementów osłaniających instalację oraz urządzeń sanitarnych celem wykonania naprawy lub wymiany instalacji.
13.Naprawa, uzupełnianie lub wymiana urządzeń i aparatów w pomieszczeniach ogólnych (na polecenie Kierownika )
14.Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki na instalacji i urządzeniach w przepisowych kolorach, max do 10 mb
15.Bieżąca współpraca z obwodem ZEC w sprawie prawidłowego działania węzłów cieplnych.
16. Świadczenie usług pogotowia wraz z usunięciem awarii.

Zakres obejmuje: podejście odpływowe do przykanalika łącznie ze studzienką.

1. Uszczelnianie cieknących złącz rur kanalizacyjnych.
2. Likwidacja przecieków z rur kanalizacyjnych na poziomach, pionach poprzez zakładanie cybantów lub uszczelnienie ścianek.
3. Czyszczenie podejść odpływowych, wpustów ściekowych syfonów, studzienek kanalizacyjnych i rewizji w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
4. Przepychanie pionów kanalizacyjnych i poziomów do studzienki, bez zastosowania sprzętu mechanicznego i wykonywania robót ziemnych.
5. Udrażnianie, odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych.
6. Uzupełnianie lub wymiana kratek ściekowych w pomieszczeniach, rewizji pionów kanalizacyjnych.
7. Demontaż i montaż elementów osłaniających instalację oraz urządzeń sanitarnych celem wykonania napraw lub wymiana instalacji.
8. Wymiana skorodowanej lub uszkodzonej instalacji do max długości 10 mb
9. Bieżąca obsługa i wykonywanie napraw zaworów burzowych.
10.Wykucie i zamurowanie przebić i rozkuć w ścianach i stropach w celu wykonania bieżących napraw.
11.Przepychanie wpustów ściekowych studzienek podwórzowych i rur deszczowych.
12. Świadczenie usług pogotowia wraz z usunięciem awarii.

I. Likwidacja przecieków
1. Likwidacja przecieków na złączach armatury lub kształtek instalacji z wymianą uszczelek.
2. Wymiana armatury lub kształtek instalacji (śrubunki, zawory itp.)
3. Wymiana zużytych części armatury (głowice zaworów, dociski dławic zaworów kołnierzowych itp.).
4. Likwidacja przecieków na złączach grzejników z wymianą uszczelek a w przypadkach uzasadnionych wymiana grzejników.
5. Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ewentualną ich wymianą.
6. Wymiana skorodowanych lub zarośniętych odcinków instalacji o długości max 10 mb (w odcinku ciągłym ).

II. Likwidacja niedogrzewań
1. Likwidacja niedogrzewań lokalnych powstałych w wyniku zapchania się zaworu lub odcinka instalacji.
2. Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji.
3. Korekta regulacji z ewentualną wymianą kryz.
4. Czyszczenie i regulacja armatury (zawory, kształki).
5. Uruchomienie i odpowietrzanie instalacji.
6. Uzupełnianie wody w instalacji.

III. Czynności eksploatacyjne
1. Sprawdzanie wskazań urządzeń pomiarowych (termometry, manometry) bez zmian parametrów.
2. Naprawa naczyń wzbiorczych i zbiorników odpowietrzających np. miejscowe spawanie, wymiana śrub mocujących itp. bez konieczności wymiany naczyń i zbiorników.
3. Czyszczenie naczyń wzbiorczych , zbiorników, odmulaczy i wymienników.
4. Naprawa lub wymiana odcinków rur przelewowych (bez konieczności wymiany całości do 10 mb
5. Płukanie instalacji lub grzejników wodą.
6. Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia (haki, wieszaki, obejmy, wsporniki).
7. Miejscowe uzupełnienie uszkodzonej izolacji rurociągów do 1,00 mb oraz innych elementów jak zasobniki, rozdzielacze, naczynia zbiorcze.
8. Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów (bez konieczności malowania całości poziomu lub pionu).

IV. Do całości zakresu
1. Wykonywanie robót murarskich po prowadzonych robotach.
2. Współpraca z obwodem ZEC w sprawie prawidłowego działania węzłów cieplnych.
3. Zlecenia do 1000 zł podpisuje kierownik.
4. Zlecenia powyżej 1000 zł oraz przekraczające zakres robót podpisuje Dyrektor lub jego zastępca.
5. Pełna konserwacja hydroforów.
6. Pełna konserwacja węzłów CO CCW będących własnością ZMSP, wraz z wymianą urządzeń, osprzętu i regulacją automatyki.
7. Związku z bardzo rozległym terenem prowadzenia prac konserwacyjnych w budynkach zarządzanych przez ZMSP tj. całej Warszawy przy rozliczaniu wykonanych robót należy doliczyć dojazd do miejsca pracy 1 rob/godz. bez względu na ilość pracowników faktycznie wykonujących roboty.
8. Świadczenie usług pogotowia wraz z usunięciem awarii.

W przypadku nieuzasadnionego spuszczenia wody z całości instalacji budynku przez Wykonawcę, zostanie On obciążony kosztem zużycia wody.

Zakres konserwacji:
1. – usługi pogotowia dźwigowego
– utrzymanie dźwigów w ciągłym ruchu z wyłączeniem okresów niezbędnych do wykonania napraw i
czynności konserwacyjnych
– w przypadku powiadomienia osób uwięzionych w dźwigu zostanie podjęta bezzwłocznie interwencja
– solidne przeglądy dźwigów
– usuwanie usterek w ciągu max. 6-ciu godzin od chwili zgłoszenia – wyjątek stanowią uszkodzenia spowodowane:
– usterkami w zasilaniu i ich następstwami
– awariami spowodowanymi pożarem lub poważną dewastacją elementów dźwigu
– awariami po których usunięciu niezbędne jest badanie dźwigu przez I.D.T.
– uszkodzeniem podstawowych elementów dźwigu takich jak silnik, wciągarki czy sterowniki
– zalaniem wodą urządzenia
Wymiany i regulacje wchodzące w zakres konserwacji łącznie z kosztami materiałów:
1. Maszynownia dźwigu.
Wymiana:
– żarówki oświetlenia /24 V / i sygnalizacji stanu pracy
– gniazda, główki i wkładki bezpiecznikowe,
– sprężynki, styki i gasiki styczników,
– oporniki i kondensatory
Regulacja:
– hamulca,
– styczników głównych,
– styczników pomocniczych linowych,
– przekaźników pomocniczych,
– zabezpieczeń / bez atestacji /,
– smarowanie wszystkich ruchomych elementów mechanizmu podnoszenia.
2. Szyb dźwigu.
Wymiana:
– p-kontakt drzwi przystankowych,
– p-kontakt progów ruchomych,
– żarówki oświetlenia szyb,
– żarówki, oporniki i styki kaset dyspozycji i wezwań,
– żarówki impulsatorów,
– styków ruchomych rygli drzwi,
– sprężyn rygli drzwi,
– korków awaryjnego ryglowania,

Regulacja:
– amortyzatorów drzwiowych,
– zamka i rygla drzwi,
– progu ruchomego,
– krzywki rygli,
– przełącznika piętrowego,
– wyłączników krańcowych,
– obciąża ogranicznika,
– zawieszenia lin /po wymianie kół/,
– aparatu klinowego kabiny /natychmiastowego/,
– smarowanie wszystkich ruchomych elementów w szybie dźwigu,
– czyszczenie urządzenia przed badaniem okresowym,

W ramach prowadzonego serwisu eksploatacyjnego kotłowni wykonywane są następujące prace:
1. Przegląd główny prowadzony raz przed sezonem grzewczym do 15 października.
W ramach przeglądu głównego prowadzone będą następujące czynności:
– czyszczenie kotłów
– sprawdzenie połączeń instalacji kotłowni
– sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury i ciśnienia
– sprawdzenie i regulacja automatyki
– sprawdzenie działania układu zabezpieczenia przed zbyt niską temperaturą powrotu i regulacja palnika
– sprawdzenie szczelności przewodów odprowadzających spaliny do komina
– sprawdzenie szczelności instalacji gazowej palnika.
2. Przeglądy kontrolne prowadzone raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca, wraz
z koniecznymi wpisami w książce znajdującej się w każdej kotłowni.
W ramach przeglądu kontrolnego prowadzone będą następujące czynności:
– sprawdzenie ciśnienia w instalacji
– sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa
– sprawdzenie i regulacja nastawień urządzeń regulacyjnych
– przeprowadzenie regulacji nastawień automatyki w przypadku zmian parametrów użytkowych kotłowni
– sprawdzenie szczelności instalacji kotłowni
– sprawdzenie działania wentylacji
– wymiana części i materiałów zużywających się w czasie eksploatacji
– czyszczenie urządzeń odkurzanie i utrzymanie należytego porządku
w pomieszczeniu całej kotłowni, wraz z dopilnowaniem zamykania okien i drzwi.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania drobnych awarii uniemożliwiających pracę
kotłowni 24 godz. na dobę siedem dni w tygodniu na podstawie zgłoszenia
telefonicznego przez Zamawiającego lub najemcę lokalu.
– Wykonawca przystąpi do usuwania awarii kotłowni w czasie nie dłuższym
niż 6 godzin od wystawienia zlecenia.
– Wykonawca spowoduje prawidłową pracę kotłowni dla potrzeb obsługiwanych
przez nią obiektów w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od przyjazdu serwisu.
Nie dotyczy to przypadków gdy awaria została spowodowana czynnikami
zewnętrznymi, wykraczającymi poza prawidłową eksploatacją kotłowni, w wyniku
których zachodzi konieczność wymiany głównych urządzeń.