Tryb składania petycji

Krok po kroku

 1. Sporządź petycję (w interesie publicznym; własnym; bądź podmiotu trzeciego, załączając zgodę tego podmiotu).
 1. Złóż wniosek w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (dane teleadresowe dostępne na stronie ZMSP).
 2. Do petycji można załączyć zgodę na ujawnienie na stronie internetowej ZMSP danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu reprezentowanego przez podmiot wnoszący petycję.
 3. Petycja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
  3 miesięcy od dnia jej złożenia. Ewentualna wydłużenie terminu nastąpić może zgodnie z przepisami ustawy.
 4. ZMSP zawiadomi podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz
  z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

→KLAUZULA INFORMACYJNA PETYCJE

zamieszczona jest na stronie głównej Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Wymagane Dokumenty

 1. Petycja.
 2. Zgoda na wniesienie petycji przez inny podmiot w przypadku petycji wnoszonej
  w interesie podmiotu trzeciego.
 3. Ewentualna zgoda na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie, którego petycja jest wniesiona.

Opłaty

Petycje rozpatrywane są bezpłatnie.

Miejsce złożenia i odbioru

 • Sekretariat
 • Kancelaria
 • Podane na wstępie, w formie elektronicznej lub tradycyjnej przesyłce pocztowej.

Jednostka odpowiedzialna

Koordynatorem rozpatrywania petycji w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa
jest Jarosław Kowalkowski tel. 22 5512173, fax: 22 551-21-01, e-mail:

Termin odpowiedzi

 1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia wniesienia petycji
 2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż o 3 kolejne miesiące od dnia złożenia wniosku albo od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

Tryb odwoławczy

 1. Na zawiadomienie to nie przysługuje żaden środek zaskarżenia.

 

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2018r. poz. 870).