Użytkowanie wieczyste – naliczenia, aktualizacja, bonifikata 50%

Podstawa prawna : ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm. )

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. W przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego obowiązek ponoszenia opłat rocznych przechodzi na nabywcę, z tym, że zbywca wnosi opłatę za rok, w którym nastąpiło zbycie. Natomiast nabywca wnosi opłaty od roku następnego po roku, w którym nabył prawo użytkowania wieczystego. Ewentualne rozliczenia z tego tytułu mogą być dokonywane między stronami umowy sprzedaży zgodnie z zasadą swobody umów, jednakże ustalenia te nie są wiążące dla właściciela gruntu i nie mają wpływu na jego uprawnienia.

W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy należy wnosić na rachunek:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa;

00-838 Warszawa, Prosta 69

Bank Handlowy 46 1030 1508 0000 0005 5004 0069

Zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Podstawa prawna : art. 73 ust 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm. )

Podstawowa stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości nieruchomości.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 stawka procentowa opłaty rocznej uzależniona jest od określonego w umowie celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste i wynosi:

  • za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,3% ceny
  • za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów za-konnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych – 0,3% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową – 0,3% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne – 1% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową – 1% ceny;
  • za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną – 2% ceny;
  • za pozostałe nieruchomości gruntowe – 3% ceny.

Przesłanką do zmiany stawki procentowej jest trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości powodująca zmianę określonego w umowie celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowania wieczyste (o czym przykładowo może świadczyć decyzja o przyjęciu do użytkowania obiektów wzniesionych na nieruchomości ), ustanowienie odrębnej własności lokalu, którego przeznaczenie jest inne niż cel, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste lub zmiana sposobu korzystania z lokalu.

Zmiana stawki procentowej może nastąpić na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu. Nowa wysokość stawki obowiązuje od roku następującego po roku, w którym dokonano wypowiedzenia lub w przypadku zażądania przez Użytkownika Wieczystego aktualizacji opłaty, od roku następnego po złożeniu wniosku w tej sprawie.

Oświadczenie woli organu w zakresie zmiany wysokości stawki procentowej wyrażane jest na piśmie. Użytkownik wieczysty niezadowolony z rozstrzygnięcia może je zaskarżyć w terminie 30 dni po jego otrzymaniu składając wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Od orzeczenia SKO przysługuje wniesienie w terminie 14 dni sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego.

Do czasu zakończenia postępowania o zmianę stawki procentowej Użytkownik Wieczysty jest zobowiązany do wnoszenia opłaty w kwocie dotychczasowej. Rozliczenie wniesionych wpłat następuje po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie lub Sąd.

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Podstawa prawna : art. 77-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm. )

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego odbywa się na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu. Podstawową przesłanką do aktualizacji jest zmiana wartości nieruchomości. Wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi sporządzając operat szacunkowy. Obowiązek przedłożenia operatu szacunkowego ciąży na podejmującym inicjatywę dokonania aktualizacji opłaty.

W przypadku aktualizacji z urzędu właściwy organ powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok obowiązywania nowej wysokości opłaty. Do doręczenia wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Użytkownik wieczysty niezadowolony z rozstrzygnięcia może je zaskarżyć w terminie 30 dni po jego otrzymaniu składając wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Od orzeczenia SKO przysługuje wniesienie w terminie 14 dni sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego.

Do czasu zakończenia postępowania o aktualizację opłaty rocznej Użytkownik Wieczysty jest zobowiązany do wnoszenia opłaty w kwocie dotychczasowej. Rozliczenie wniesionych wpłat nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie lub Sąd.

W przypadku zgłoszenia przez użytkownika wieczystego żądania dokonania aktualizacji opłaty zobowiązany jest on do udowodnienia zaistniałej zmiany wartości gruntu poprzez przedłożenie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego do celów aktualizacji opłaty . Zmiana wysokości opłaty może nastąpić od roku następnego po roku w którym został złożony wniosek w tej sprawie.

Odmowa zmiany opłaty rocznej może być zaskarżona poprzez złożenie w terminie 30 dni po jej otrzymaniu wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Od orzeczenia SKO przysługuje wniesienie w terminie 14 dni sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego.

Do czasu zakończenia postępowania o aktualizację opłaty rocznej Użytkownik Wieczysty jest zobowiązany do wnoszenia opłaty w kwocie dotychczasowej. Rozliczenie wniesionych wpłat nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie lub Sąd.

Zgodnie z art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Podstawa prawna : art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm. )

Użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, o której mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. ( Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm), po spełnieniu n/w wymogów:

  • przeciętny dochód miesięczny brutto, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok za który ma być udzielona bonifikata. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie publikowany jest ok. 15 lutego każdego roku w Monitorze Polskim,
  • złożą stosowny wniosek do dnia 01 marca wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość uzyskanego dochodu przez zainteresowanego oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie t.j. odpowiednio:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach,

2. PIT 40A

Do wniosku należy dołączyć :

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach,

2. PIT 40A ( wyłącznie emeryci i renciści, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta )

Do dochodu zalicza się m.in. dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne składniki stanowiące dochód.

Osoby ubiegające się o uzyskanie w/w bonifikaty, do czasu rozpoznania wniosku zobowiązane są do wniesienia płatności do 31 marca w pełnej kwocie (100%), chyba, że do dnia 17 marca złożyli wniosek o ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej, zgodnie z art. 71 ust. 4 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami .

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych osób.

Podstawa prawna : art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm. )

Ustalone zgodnie z art. 72 ust. 2 i 3 pkt 5 opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50% jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków. Bonifikata udzielana jest na wniosek użytkownika wieczystego i dotyczy nieruchomości gruntowych posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków, potwierdzony decyzją Konserwatora Zabytków. .