Sprawa nr WNP-002/2022

„Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z koszeniem oraz utrzymanie porządku i czystości w siedzibie ZMSP.”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą.

Zamówienie podzielone na II CZĘŚCI.