Przetargi
­

WNZ-000019/2021 z dnia 27.07.2021

Postępowanie nr WNZ-000020/2021

Prace remontowe ogólnobudowlane polegające na: wymianie drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej 105 w Warszawie.

 

WNZ-000019/2021 z dnia 27.07.2021

Postępowanie nr WNZ-000019/2021

Wykonanie  wymiany gazomierzy rotorowych G16 dla potrzeb kotłowni gazowych
w punktach   redukcyjno – pomiarowych zlokalizowanych na elewacjach budynków przy  ul. Ciupagi 2, blok B, C, D, I, II, III w Warszawie.

WNZ-000017/2021 z dnia 24.06.2021

Postępowanie nr WNZ-000017/2021

Prowadzenie serwisu eksploatacyjnego i usuwanie awarii (dalej łącznie konserwacja) w kotłowniach gazowych budynków Skarbu Państwa przy ul. Ciupagi 2 blok I, II, III, B, C, D z A, ul. Armii Krajowej 100, ul. Lucerny 106, ul. Zorzy 30B w Warszawie.

WNP-000003/2021 z dnia 18.06.2021

Sprawa nr WNP-000003/2021

Wykonanie usługi interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa i dokonaniem wywozu do 142 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację wywiezionych odpadów.

WNP-000004/2021 z dnia 15.06.2021

Sprawa nr WNP-000004/2021

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP (bez negocjacji)

 

Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części)  położonych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.

Łączna ilość nieruchomości –  795 sztuk.

 

WNP-000002/2021 z dnia 20.05.2021

Sprawa nr WNP-000002/2021

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP (bez negocjacji) na:

Wymiana automatyki sterującej oraz armatury w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ciupagi 2 blok B, C, D, I, II, III w Warszawie.

 

WNZ-000004/2021 z dnia 28.04.2021

Sprawa nr WNZ-000004/2021

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze  zm.) na:

Wykonanie dezynsekcji, deratyzacji, odkażaniu pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwaniu zanieczyszczeń gołębich oraz dezynsekcji, deratyzacji, wentralizacji z utylizacją odpadów i rzeczy z lokali Skarbu Państwa w budynkach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

 

ZM.NZP.221-21/20 z dnia 30.12.2020

Dostosowanie istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy  Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie. 

ZM.NZP.148/20 z dnia 23.12.2020

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „przebudowę przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie na działce nr ew. 6, 7/1, 7/4 z obrębu 5-06-14.”

ZM.NZP.221-17/20 z dnia 11.12.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

na kompleksową dostawę ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy, gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmującą sprzedaż i przesył energii cieplnej.

Wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.