Przetargi
­

WNZ-000004/2021 z dnia 28.04.2021

Sprawa nr WNZ-000004/2021

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze  zm.) na:

Wykonanie dezynsekcji, deratyzacji, odkażaniu pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwaniu zanieczyszczeń gołębich oraz dezynsekcji, deratyzacji, wentralizacji z utylizacją odpadów i rzeczy z lokali Skarbu Państwa w budynkach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

 

ZM.NZP.221-21/20 z dnia 30.12.2020

Dostosowanie istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy  Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie. 

ZM.NZP.148/20 z dnia 23.12.2020

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „przebudowę przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie na działce nr ew. 6, 7/1, 7/4 z obrębu 5-06-14.”

ZM.NZP.221-17/20 z dnia 11.12.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

na kompleksową dostawę ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy, gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmującą sprzedaż i przesył energii cieplnej.

Wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

ZM.NZP.132/20 z dnia 10.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.132/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „zakup bonów podarunkowych”.

ZM.NZP.133/20 z dnia 10.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.133/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa”.

ZM.NZP.221-20/20 z dnia 10.12.2020

Postępowanie prowadzone w oparciu art. 138o Pzp Sprawa nr ZM.NZP.221-20/20 na wykonanie:

„świadczenie na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i zagranicą oraz ich ewentualnych zwrotów”.

ZM.NZP.221-19/20 z dnia 08.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-19/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP”. na: 

„utrzymanie zieleni na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa, polegające na pielęgnacji, wycince, sadzenia drzew i krzewów oraz zakładaniu i renowacji trawników.”

ZM.NZP.127/20 z dnia 08.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.127/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „wykonanie oceny efektywności energetycznej kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Ciupagi 2 w Warszawie”.

ZM.NZP.126/20 z dnia 07.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.126/20

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa