Znak sprawy: WNP-011/2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ), zwanej dalej Pzp.(bez negocjacji)

 

„kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdującej się w obiektach Odbiorcy.”