Sprawa nr WNP-014/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.ze zm.) zwanej dalej Pzp.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdującej się w obiektach Odbiorcy.