Znak sprawy: WNZ-029/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenie budowy) przed dostępem osób trzecich na dz. ew. nr 43/5 w obrębie 3-13-03 przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie.”