Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004
Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w najem lokali użytkowych w trybie przetargowym na okres 3 lat

Oferty w formie „Ankiety Przetargowej” należy składać w Sekretariacie Zarządu Mienia Skarbu Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9 do dnia
07.03.2010 r. do godz.1500.
Ankietę Przetargową można otrzymać w pokoju nr 327 w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9.
Warunki przetargu zgodnie z Zawiadomieniem z dnia 08.02.2011 r.
Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz
unieważnienia przetargu w całości lub części, bez podania przyczyny.