Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem

29.06.2009 r. otwiera przetarg na dzierżawę nieruchomości wg. Wykazu Nr 11/N/2009

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest :

· złożenie oferty – na druku Ankiety Przetargowej (w przypadku

wybrania więcej niż jednego usytuowania powierzchni najmu wymagane są

odrębne oferty na każdą lokalizację w oddzielnych kopertach) – w zamkniętej kopercie,

· wpłacenie stosownego wadium

na konto Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085

· złożenie dokumentów identyfikujących firmę wraz z kopią wpłaty wadium

– w otwartej kopercie (po jednym komplecie do każdej oferty).

T e r m i n składania ofert upływa w dniu 20.07.2009 r. o godz. 15.00