Znak sprawy: WNP-014/2023

Postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych i niezabudowanych oraz w siedzibie ZMSP, a także wykonania usługi związanej z koszeniem trawy wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją na terenach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

Znak sprawy: WNP-014/2023