Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Informacje Ogólne

ozmsp25

Zarząd Mienia Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Działalność Zarządu oparta jest w szczególności na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
 • Statutu Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie:

 • ewidencjonowania nieruchomości
 • zapewnienia wyceny tych nieruchomości
 • sporządzania planów wykorzystania zasobu
 • zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
 • naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności
 • zbywania oraz nabywania, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu
 • wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu
 • innych czynności przygotowawczych związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, powierzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy

Emilia Lenartowicz – Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Ewa Morawska – Sochacka – p.o. Zastępcy Dyrektora

Łukasz Słodki – p.o. Zastępcy Dyrektora

Agnieszka Luboń – Główna Księgowa

Kontakt:
00-838 Warszawa
Prosta 69
tel. +48 22 551 21 10
faks +48 22 551 21 01

STATUT
ZARZĄDU MIENIA SKARBU PAŃSTWA

§ 1

Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwany dalej Zarządem, działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), zwanej dalej ustawą,
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
3) niniejszego statutu.

§ 2

1. Zarząd jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Zarządu jest Warszawa.
3. Obszarem działania Zarządu jest Warszawa.

§ 3

Zarząd przygotowuje czynności związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie:
1) ewidencjonowania nieruchomości,
2) zapewnienia wyceny tych nieruchomości,
3) sporządzania planów wykorzystania zasobu,
4) zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
5) naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności,
6) zbywania oraz nabywania, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
7) wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
8) innych czynności przygotowawczych związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, powierzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 4

1. Zarządem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
2. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.
3. Czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje Dyrektor.

§ 5

Do zakresu działania Dyrektora Zarządu należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością,
2) reprezentowanie Zarządu wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
3) składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym Zarządu, w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 6

Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora.

§ 7

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Zarząd prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8

1. Zarząd użytkuje i zarządza mieniem m.st. Warszawy niezbędnym do wykonywania jego zadań.
2. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swych kompetencji.

§ 9

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

RACHUNKI BANKOWE

Prowadzone przez:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa: bieżący – dochody z lokali użytkowych i dzierżaw
65 1030 1508 0000 0005 5004 0018

Zarząd Mienia Skarbu Państwa: rachunek depozytowy
02 1030 1508 0000 0005 5004 0085

Zarząd Mienia Skarbu Państwa: dochody –wieczyste użytkowanie
46 1030 1508 0000 0005 5004 0069

Zarząd Mienia Skarbu Państwa: dochody z lokali mieszkalnych
96 1030 1508 0000 0005 5004 0042